Dehai News

‘ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈለየ ኲናት ‘‘ኣየ ምጽዋዕ“ ስርሒት ፈንቕል ብጸላኢ እን`ክዝንቶ! ……40 - 41 ክፋላት

Posted by: Berhane Habtemariam

Date: Sunday, 04 June 2017

ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈለየ ኲናት ‘‘ኣየ ምጽዋዕስርሒት ፈንቕል ብጸላኢ እን`ክዝንቶ! ……40 - 41 ክፋላት

……..ካብ ክፋላት 24ን- 25ን ዝቐጸለ………

ሰነ 04, 2017 ዓም ፈረንጂ

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMTf5WrTs2-aAnHQOk_wcfcqV5ltfj5K2UZfkW4hlx6j48ipVe

ትርጉም ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ድምጻዊ ጊደዎን በራኺ

ጸሓፋይን ተሓታታይን ናይዚ ቀሪቡ ዘሎ ታሪኽ፡ ሓለቃ ሚእቲ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ

፠፠፠፠፠፠፠

http://www.sbs.com.au/yourlanguage/sites/sbs.com.au.yourlanguage/files/podcasts//6538_tadesse-salvano.jpghttps://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/fr/cp0/e15/q65/13335766_1052725741501871_4370204538070871219_n.jpg?oh=cb06988f8894d754230a6219219bff0b&oe=5974F70A

****ስእሊታት ደራሲ` መጽሓፍ ወትሃደር *ሓለቓ ሚእቲ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖን [ላዕለዋይ ስእሊ] ብሪጋዴር ጀነራል ተሾመ ተሰማን [ታሕተዋይ ስእሊ] ………………….

  • *** ሓጺር መብርሂ፡ ‘‘ኤርትራን ከኢትዮጵያ የነጠለ ጦርነት፣ ኣይ ምጽዋ‘‘ ብትግርኛ ድማ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈለየ ኲናት፣ ኣየ ምጽዋዕ‘‘ ዝተባህለት መጽሓፍ ደራሲኣ ሓለቓ ሚእቲ ታደሰ ቴሌ ሳልቫኖ ይበሃል። እዚ ናይ ቀደም ኣባል ደርጋዊ ኢትዮጵያዊ ወትሃደር ነበር፣ ብጀጋኑ ሰራዊት ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ [...] ‘‘ስርሒት ፈንቕል‘‘ ዝብል ስም ኣንጻር ባዕዳውን መግዛእታውን ወራሪ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝተኻየደ ሃንደበታውን በርቃውን መጥቃዕቲ፣ ክጅመር ኣትሒዙ ስጋብ ብዓወት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ [...] ዝዛዘም፣ ካብቲ ውግእ ዝተረፉ ንሱ ደሚርካ ኣሽሓት ምሩኻትን ቁሱላትን ዝኾኑሉ ዝነበረ ኩነታት ብናቱ ትዕዝብቲ ኣብዛ ዝተጠቕሰት መጽሓፍ ሰኒዱዎ ኣሎ። እዛ ጽዋ [ዛንታ] መጽሓፍ እዚ ኣብ ክሊ ብሪጋዴር ጀነራል ተሾመ ተሰማን ኣብ ላዕለዎት መራሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ውትሃደራቶምን ዝነበረ ናይ ኲናት ሃዋህውን ሕንፍሽፍሽን ብፍላይ ከምኡውን ብወገን ኣሃዱታት ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ [...] ኣብ`ቲ ብጽኑዕ ተሃዲሙ ዝነበረ ወትሃደራዊ ዕርድታት ጸላኢ ዝካየድ ዝነበረ ሃንደበታውን በርቃውን መጥቃዕቲ ድማ ብሓፈሻ፣ ብዝርዝር ገሊጹዎ ኣሎ።

ብሪጋዴር ጀነራል ተሾመ ተሰማ [ታሕተዋይ ስእሊ ኣብ ላዕሊ ተመልከት] እቲ ንሰላማዊ ህዝቢ ባጽዕ ጅሆ ሒዙ ኣብ ሞንጉኦም ተሓቢኡ ስጋብ መጨረሽታ ዝተዋግኣን ጠንቂ ዘየድሊ መስዋእትን ህልቀት ህዝብን ወትሃደራትን ዕንወት ወደባዊት ባጽዕ ዝኾነን ኣብ መወዳእታ ድማ ብኻላሽኑ ነብሰ-ቅትለት ዝፈጸመን ኣረሜናዊ ሰብ እዩ። በወገን ኢትዮጵያውያን ከም ባህላዊ ርድኢቶም ከም ሃጸይ ተዎድሮስ [ናይ ቀደም ስሙ ራስ ካሳ] ጀግና ኢሎም ይሰምይዎ እዮም። ብወገነይ ክምኡ`ውን ብዓለማውን ብሰብኣዊን ትዕዝብቲ ግን፣ ለባማት ኣቦታትና ከምኡ ምስ ረኣዩ ``ኣድግሲ መሬት ብድሕረይ ዳንዴር ኣትብቘላ በለት‘‘ ክብሉ ዝመሰሉዎ፣ ሰብኣዊ ርሕራሔ ዘይብሉ ጨካን ሰብ ኔሩ ኢለ ይገልጾ። በቲ ሓደ ወገን ብወትሃደራዊ ዓይኒ፣ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዘይነበሮ ቃልዕ ይኹን በረኻ ጎበታትን ከምኡውን ጎላጉል ኣንጻር ጸላኢኡ እናተዋግኤን ከም ሓላፊ እናዋግኤን ምስ ዘይሰልጦ ማለት ኣብ ኢድ ተጻይ ናይ ምውዳቕ ወይ ምምራኽ ሓደጋ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ከምኡ እንተዝገብር ኔሩ፣ ኣነውን ብዘይቀልዓለም ካበየናይ ወገን ብዘየገድስ ጅግና ምበልኩዎ ኔረ። ከምኡ ግን ኣይነበረን።

ሓያሎይ ክፋላት ናይ` ትረኻ ካብ ገጽ-መጽሓፍ ክዓቚሮ ቀንየ እየ። ኣብ ብዙሕ ኽቡር መስዋእትን መውጋእትን ዝተኸፍለሉ ከቢድ ሰብኣውን ስነ-ኣእምሮኣውን ነገራውን ዕንወት ዝተኸሰተሉን ብድምር ናቱ ድማ መበል 26 ዓመታት ክቡር ነጻነትና እነኽብረሉ ዘሎና ሃዋህው እምበኣር፣ ንመዘኻኸሪ ካብ` ዓቚረዮ ዘሎኹ ጽሑፋት ንኸተምብብዎ ምእንታን ብድምር ክፋላት መዓልታዊ ክሰደሉም እየ።ሰናይ ንባብ!!!

መተሓሳሳቢ፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ገጽ-መጽሓፍ ዘሎ ክፋላት ብዝሑ ዛጊት 39 ይኹን እምበር፣ እቲ ጽሑፋት ኣብ ውሽጢ` 25 ክፋላት ጨቢጠ ብምሉኡ ሰዲደዮ ኔረ። እንሆ ድማ ሎሚ ካብ`ቲ ናይ ቅድም ልሙድ ክፋላት ወጺኤ መቐጸልታ`ቲ ዛንታ፣ ብክፋላት 40ን 41ን ኣሃዱ ኢለ ብምጅማር ይሰዶ ኣሎኹ። እንደገና ሰናይ ንባብ ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን!!!

ጽባቐ ትሽዓተ ብሄራትና፠፠፠፠፠፠፠፠፠ሕላገት ጽኑዕ ኤርትራዊ ሓድነትና!!!

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንስውኣትና፣ ክብሪ ድማ ንጀጋኑ ናይ ሓርነታዊ ኲናት ስንኩላን ብጾትና!!!

ሞሳን ክብርን ነቶም ደኺምና ሕጅስ ከነዕርፍ ከይበሉ ከይተሓለሉ ስጋብ ሎሚን ቀጻልን ብጽንዓት ሃገር ኣብ ምሕላውን ምህናጽን ምምዕባልን ዝቃለሱን ዘቃልሱን ዝሰርሑን ዘሎዉ ጀጋኑ ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን!!!

ዓወት ንሓፋሽ!!!

Bild könnte enthalten: 1 Person, lächelnd***ሓውኹም ብርሃነ ሃብተማርያም [ጸሓፊ-ናይ ሓጺር መብርሂ]

ተወሳኺ-ኣብ` ክፋል እዚ` ቁሩብ ናይ ፊደላትን ቃላትን ነጥብታትን መኣረምታ ጌረ ኣሎኹ።

 

፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠፠

Bild könnte enthalten: 1 Person, Text

  • እቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ሻዕብያ ኣዘዝቲ ኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ኣብ` ዓበይቲ ኣባይቲ ወደብ ምጽዋዕ ተዓቚቦም ዘለዉ ስለ ዝመሰሎም፣ እቶም ኣባይቲ ዉሽጢ-ባጽዕ ቐንዲ ዒላማ ከቢድ-ብረት ሻዕብያ ኮኑ። ስለዚ ድማ እያ እታ ትማል ብዉቑባት ኣባይቲ ዝተማላኽዔት ዓለም ለኻዊት ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ፡ ኣብ` ሽዑ እዋን እቲ ኹሉ ኣባይቲ እታ ከተማ ፈራሪሱ፡ ሓድሽ ኣባይቲ ንክትሃንጸላ ዘራገፍካላ ኩምራ ኣእማን እትመስል ዝነበረት።

ግን እቲ ሓቒ  እዚ ኮይኑ እንከብቅዕ እቲ ኹሉ ፈተነታት ደብዳብ ከቢድ-ብረት ሻዕብያ ንኾንቱ ኢዩ ነይሩ። ኣነ ከም ዝመስለኒ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሻዕብያ እዚ ቕዲ-ኩናት' ወላ ሓንቲ ዉጽኢት ከም ዘየምጽእ ስለ ዝተገንዘቡ ኢዮም ኣብ ከባቢ ሰዓት ሓደ ናይ ለይቲ ምሉእ ብሙሉእ ደብዳብ ከቢድ-ብረት ጠጠው ዘበልዎ።

፠፠፠፠፠

ጄነራል ተሾመ ተሰማ በቲ ተረኺቡ ዝነበረ ግዝያዊ ዓወት ተዛንዮም፡ ኣብ ዓለም ለኻዊ ወደብ ምጽዋዕን ኣብ ዝተፈላለየ ኣባይቲ ውሽጢ ባጽዕን እንዳ ዞሩ ንኣብዮታዊ ጦር-ሰራዊትና ሞራልን ሓቦን ዝህብ መደረ ኣስሚዖም ዳግማይ ዉደባ ገበሩ።

እቶም ኣባላት ሓይሊ-ባሕሪ ኣብዮታዊት ኢትዮጵያ ድማ ንመጥቃዕቲ ካብ እተን ተዋጋእቲ ጃልባታት ሻዕብያ ዝፍኖ ብኣጋ ንምምካት 'ኣብ ሰሰለስተ ሜትሮ ተፈንቲቶም ኣብ እቲ ደንደስ ቀይሕ-ባሕሪ ክዓርዱ ተገብረ።.....................

  • ኣብ`ዚ ታሕቲ ዘሎ ሰንሰለታዊ ሕጥበ-ጽሑፍ ጠዊቕኩም ኣምብብዎ ኢኻትኩም።
ሰናይ ንባብ!
 
ብርሃነ ሃብተማርያም

ኣብ ዝሓለፈ ዝተሓትሙ ቀዳሞት ክፋላት፣

‚ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈለየ ኲናት "ኣየ ምጽዋዕ"‘ስርሒት ፈንቕል ብጸላኢ እን`ክዝንቶ! 1 ስጋብ 4ይ ክፋላት

http://dehai.org/dehai/world-news/156814

''ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈለየ ኲናት- ''ኣየ ምጽዋዕ''!-ስርሒት ፈንቕል ብጸላኢ እን`ክዝንቶ!  5 ስጋብ 8 ክፋላት

http://dehai.org/dehai/world-news/157095

‘‘ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈለየ ኲናት ‘‘ኣየ ምጽዋዕ] ስርሒት ፈንቕል ብጸላኢ እን`ክዝንቶ! 9 ስጋብ መበል 13ስተ ክፋላት

http://dehai.org/dehai/dehai/157629

‘‘ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈለየ ኲናት ‘‘ኣየ ምጽዋዕ“ ስርሒት ፈንቕል ብጸላኢ እን`ክዝንቶ! 14 ስጋብ መበል 18 ክፋላት

http://dehai.org/dehai/dehai-news/158182

‘‘ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈለየ ኲናት ‘‘ኣየ ምጽዋዕ ስርሒት ፈንቕል ብጸላኢ እን`ክዝንቶ! 19 ስጋብ መበል 23 ክፋላት

http://dehai.org/dehai/dehai/158823

‘‘ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፈለየ ኲናት ‘‘ኣየ ምጽዋዕ ስርሒት ፈንቕል ብጸላኢ እን`ክዝንቶ! 24-25 ክፋላት

http://dehai.org/dehai/dehai-news/159385

Dm eri tv subscribe

Embassy Media Interview with Mr Ahmed Omer Sheikh

Dehai Events
Hdri Media Books on Amazon.com
visit hdrimedia.com