Dehai News

ገጽ-መጽሓፍ፡ ቅድሚ 20 ዓመት ልክዕ ከምዛ ሎሚ ናቅፋ ወግዓዊ ባጤራ ኤርትራ ኮይኑ።

Posted by: Berhane Habtemariam

Date: Wednesday, 08 November 2017

ቅድሚ 20 ዓመት ልክዕ ከምዛ ሎሚ ናቅፋ ወግዓዊ ባጤራ ኤርትራ ኮይኑ።
Hagerawi Dihnet - ሃገራዊ ድሕነት፡
ሕዳር ዕለት 8, 2017

ቅድሚ 20 ዓመት ልክዕ ከምዛ ሎሚ ናቅፋ ወግዓዊ ባጤራ ኤርትራ ኮይኑ።
A day in Eritrea history: Nakfa was introduced as the official currency of Eritrea November 8-1997

 
ERi-TV Tigrinya News, November 23, 2017

Hdri Media Books

Hdrimedia beforeshe
Hdrimedia erihistory
Hdrimedia fennkil
Hdrimedia mekeyro
Hdrimedia mieras
Hdrimedia tedegol
Hdrimedia theroadstoasmara
Hdrimedia dejen
Hdrimedia gedlidekenstyo
Hdrimedia fromnakfa