Dehai News

ንሃገርና ኤርትራን ህዝባን ልኡላውነታን [ መሬታን ባሕራን ጠፈራን] ዝትንክፍ ባዕዳዊ ሓይሊ ፍጹም የሎን! ገለ ዝፍትን እንተሎ ድማ ኣብ'ኣ ትደዮ!

Posted by: Berhane Habtemariam

Date: Saturday, 26 February 2022

ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፣ ቀዳማይ ማእከላይ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶር. ኣቢይ ኣሕመድ፣ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ገለ ኣባላት ባይቶ ኢትዮጵያ ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣብ ቅድሚ'ቲ ባይቶ ኮይኑ ዝመለሶ ዘረባ ነይሩ እዩ። 

  1• ቀይሕ ባሕሪ ብኤርትራን ጅቡቲን የመንን ሱዳንን ስዑዲ ዓረብያን ምስርን እስራኤልን ዮርዳኖስን እዩ ዝውነን። ኣብ ውሽጡ ድማ ብሕጊ ባሕሪ ዓለም ካብ ዋንነት ናይዘን ዝተጠቕሳ ሃገራት ወጻኢ ኣድማሳዊ ባሕሪ ዝኾነ [ኩለን ሃገራት ዝጥቀማሉ ኽፋል] ባሕሪ ኣሎ። 

  2• ዶር. ኣቢይ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንቐይሕ ባሕሪ እምበር ንወደባት ኮነ ኽፋል ባሕሪ ኤርትራ ኣይጠቐሰን እንደገና ከነምልሶ ኢና'ውን ኣይበለን። ብዓለምለኻዊ ባሕራዊ ሕግታት ድማ፣ ኢትዮጵያ ንወደባት ኤርትራ ብፍላይ ንቐይሕ ባሕሪ ድማ ብሓፈሻ ንኽትጥቀመሉ መሰላ እዩ። ስለዚ ሃገራት ኮበጃ ኤውሮጳ ከም እኒ ስፓኛ ጀርመን ጣልያን ሆላንድን ገባቲት ኣማሪካን ጃፓንን ቻይናን [ገለ ከይጠቐስክወን እንተ ሓሊፈ ተመሊሰ ክምልአን እየ] እኳ ካብ ርሑቕ መጺኤን፣ ኣብታ ብቤተሰብ እትመሓደር ከዳሚት መንግስቲ ጎረቤትና ጅቡቲ ሰራዊተን ኣዋፊረን ዓሪደን ዘለዋስ፣ ኢትዮጵያ እቲ ብዓለም ለኻዊ ሕግታት ባሕሪ ዝግብኣ ኣኽቢራ ዝግብኣ ንናይ ሓበር ዞባዊ ጸጥታ ሰላምን ምስ ብጾታ ኣበርክቶ ንኽትገብር ጸገም ዘለዎ ኣይመስለንን።

   •> ጥቕሚ ናይ ምስራቕ ሃገራትን ዞባዊ ምትሕግጋዝን ሓቢርካ ምስራሕን ጥቕሙን

  ኤርትራ ከም ሃገር ህዝቢ ኤርትራ ድማ ከም ሕላገቱ ጻዕራምን ተበላሓትን መሃዝን ሕብረተሰብ ምስ ኢትዮጵያ ብፍላይ፣ ምስ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃን ጎረባብትና ማእከላይ ምብራቕን ድማ ብሓፈሻ፣ ብሰላም ተኻባቢሩን ንምዕባለ እንተ ሰሪሑ፣ ስጋ'ቦይ ኢለ ኤርትራ ንመበገስን መጠርን ባይታ ትሕተ-ቕርጺ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ ህዝባዊ መኸተን ብድሆን 30 ዓመታት ብኣዝዩ ድሩት ዘቤታዊን ቁጠባውን ሰባዊ ዓቕማን ሃኒጻ ስለ ዘላ፣ ንኽትምዕብልን ንኽትህብትምን ዝወስደላ ግዜ ሓጺር እዩ።

  ተሓድሶ መመንጨዉ ጸዓት ፈለግ ዓባይ ተሃኒጹ ምሉእ ኣገልግሎት ክህብ እንተ ጀሚሩ፣ እዚ ኤርትራ ንነፍሲ ወከፍ ኣደራሻትን መረባዓትን ትካላትን ዘለዉን ንመጻኢ ዝህነጹን መመስርሒታትን ንጥቀመሉ ጸዓት ንምዕባለ ሃገርና ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እዚ ድማ በቲ ምስ ኢትዮጵያ ብእንገብሮ ስምምዕ መሰረት፣ ቅርሺታት [Dollars] ከይከፈልና ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ኣስመያኡ ድማ ኤርትራ ንወደባታ ምጽዋዕን ዓሰብን፣ ኢትዮጵያውያን ብስማዊ ኽፍሊት ክጥቀምሉ ተፍቅድ ማለት እዩ። 

 እስከ ኣዕሙቕን ኣስፍሕን ኣቢልኩም ሕሰቡ። ኣብ ዞባና ሰላም ሰፊኑ ሃገራትን ህዝብታትን ብሓባር እንተ ሰሪሖምን፣ ባህርያዊ ጸጋታቶም ኣመስሪሖም ንዕዳጋታት ዓለም እንተ ኣቕሪቦምን፣ ኣእላፋት ናይ ስራሕ ዕድላት [Hundred's Million of Jobs] ክም ዝፍጠርን ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራን ዞባናን ዘይተኣደነ ሃብቲ ከም ዝፍጠርን ክምዝኽዕበትን ርጉጽ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ኤርትራን ናብ ኢትዮጵያን ዞባናን ዝካየድ ንግድን ሸመታን፣ ኣብቲ ህዝብታት ዞባ ዘምጽምኦ ንዋይን መስተርሆን ኣዝዩ ልዑል እዩ። ካብ ዞባና ዝመጹ በጻሕቲ ብፍላይ፣ ካብ ምሉእ ዓለም ድማ ብሓፈሻ እንተ ተደሚሩዎ ድማ፣ በቲ ዘሎና ታሪኻዊ ጥንታዊ ቕርስታትን ዘይተበከለ ጽሩይ ተፈጥሮኣዊ ሃብታም ገማግም ባሕሪ ኤርትራን ኣስታት 360 ዝኾና ደሴታቱን፣ ኣብ ምዕባለ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ'ቲ ዞባ ድማ ብሓፈሻ፣ ብቕንዕና ንዝሓስብ ሰብ ውጽኢቱን ድርኺቱን ኣዝዩ ልዑልን ብሩህን እዩ።

  ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎ እንተ ኾይኑ ድማ፣ እቲ ቅድሚ ትማል ብኸደምቲ ተጻያትን ኣሸቐልቶምን ጎይተቶም ባዕዳውያን ከዋጁን፣ ንህዝቢ ኤርትራ ብዕላማ ንምጥፋእ ዝተተለመን ዝተሃንደሰን ፍልሰትን ምብትታንን ውርደትን ስቓይን ሞትን ተሪፉ፣ መብዛሕቱ ዘለዎ ስነ -ፍልጠትን ንዋይን ሒዙ ንሃገሩ ኤርትራ ዳግማይ ክውሕዝን ክምለስን ፍልሰትን ምንክርታትን ነበረያ-ነበረ ኾይኑ፣ ንድኽነትን ምረትን ብርግጽ ንዘልኣለም ደሓን ኩና ኽንብለን እና!

  ትዝክሩ እንተ ደኣ ኮንኩም ዶር. ኣቢይ ኣሕመድ ብ2018 ንመጀመትታ ኣስመራ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ኣብ ቅድሚ መንግስትን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ዝገበሮ መደረ፣ " ንሕና [ኢትዮጵያውያን] ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ 30 ዓመታት ብዘመናዊ ኣጽዋር ዝተሰነየ ተዋጊእና ኢና። እቲ ውጽኡቱ ኹሉ ሞትን ዕንወትን ስለ ዝነበረ ድማ፣ ንብድሕሪ ሕጂ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብፍቕርን ብሰላምን ሓቢርና ክንሰርሕን ክንምዕብልን ኢና ንደሊ እምበር ንሱ ኣይንደግሞን ኢና" | ግዜ ስለ ዝነውሐ መደርኡ ነዚ ይመስል ኔሩ] ኢሉ ንጽንዓትን ንዘይተሰዓርነትን ጅግንነትን ህዝቢ ኤርትራ መስኪሩዎን ገሊጹዎ ነይሩ እዩ።

  በዓል ዘይዕጸፍ መትከል መንግስቲ ኤርትራን መሪሕ ህዝባዊ ግምባርን ጽኑዕ ህዝቢ ኤርትራን ጀጋኑ ህዝባዊ ሰራዊት ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራን ድማ ሰለስተ ኹርናዕ ∆ ከም ሓደ ፣ ኣሹንኳይ'ዶ ንኤርትራ ኣንጻር ብብዝሕን ቀረብን ጸብለልትነት ዝነበሮን፣ ምሉእ ሓገዝን ሓያላትን ሃብታማትን ባዕዳውያን ሓይልታት ጸግዒ ዘይተፈልዮ ስርዓት መስፍናዊት በድኒ ሕ•ው•ሓ•ት• ነበር፣ ብትብዓት ፊት ንፊት ገጢሙን ተቓሊሱን ካብ ኮረሻ መግዛእታ ኣርባዕተ ኺሎ [ኣዲስ ኣበባ] ሞንቊሱ ናብ ውሻጠ መቐለ ከም ትውሸብ ዝገበረ፣ ድሕነትን ጸጥታን ህዝቡን ሰላም ሃገሩ ዘውሓሰንን ዘኽበረን ጥራይ ዘይኮነስ፣ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብመስፍናዊትን ዓሌታዊትን ህ•ው•ሓ•ት• /ማ•ሌ•ሊ•ት ነበር ኣንጸላልዩ ንዝነበረ ናይ ሃገር ምፍራስን ከም ሳዕቤኑ ድማ ክኽሰት ዝኽእል ጃምላዊ ቕትለትን [Genocide] ኣድሒኑ ተጻያ ወያነ ድማ ብፍላይ ኣብቲ መጀመርታ ኲናት ብቕጽበት ደምሲሱን በታቲኑን ኣብ በዓትታትን ጎዳጉዲን ከም ትሰፍርን፣ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ጅግንነትን ቆራጽነትን ኤርትራ ኣብ ባይታ ብግብርን ጭብጥን ኣርእይዎም እዩ።

  እቲ ብቐይሕ ባሕሪ ሓሓሊፉ ዝግለጽን ብዶር. ኣብይ ኣሕመድ ኣብ'ዚ ቅንያት ዝተጠቕሰ ዛዕባ'ኮ ሓድሽ ኣይኮነን። ካውኡ ዝኸፍእ ናብ ኤርትራ ዝዓለመ ብገለ ናይ ሓሶት ጀነራላት ትግራይን ኮራኹሮም ተጋሩን ገለ ፍሩያትን ደቀቕትን ኣብ ሃለፍታ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ውልቀ ሰባትን፣ እዚ ዘይጭበጥ ሕልሚ ቀደምን ቅድሚ ትማልን ትማልን ኔሩ ሎሚ'ውን ንዓና ንምርስሳን ሓሓሊፉ ይጥቀስ ኣሎ ጽባሕ'ውን ክህሉ'ዩ። ኤርትራዊ ብመሬቱን ባሕሩን ህዝቡን ልኡላውነቱን ኽብረቱን ማንነቱን ብዝምልከት፣ ብትሩ ከወጣውጠሉ ንዝፍትን ማንም ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቕ ባዕዳዊ ገባቲ ሓይሊ ፈሪሑ ኣይፈልጥን፣ ሕጅን ንመጻእን'ውን ኣይኽገብሮን እዩ! መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊ ሰራዊቱን ህዝቢ ኤርትራን ንልዕላውነቱን ድሕነቱን ሰላም ህዝቡን ብጽንዓትን ትብዓትን ጅግንነትን ከም ዝከላኸልን ዘውሕስን ድማ፣ ፈተውቱ ጥራይ ዘይኮኑስ ተጻረርቱ/ተጻያቱ ብግብሪ ኣጸቢቕም ይፈልጡ እዮም!!!

  ንሰላምን ተኸባቢርካን ብሓባር ምስራሕን ምምዕባልን ነጺጉ በትሪ ኣወጣዊጡ ንዝመጽእ ማንም ሓላሚ ባዕዳዊ ሓይሊ ግን፣ ከምቲ ህ•ግ•ሓ•ኤ•/ሻዕብያ ንሃጸይ ሃይለስላሰን ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም ብስምባደ ዝሞተ መለስ ዜናዊ ሃይለማርያም ደሳለኝ መስፍናዊት ህ•ው•ሓ•ት• ነበርን...ነዚኦም ዕስለ ሓደ ብሓደ ኣላህዩን ኩርኩሪቶም ሓምሽሹ ዝደምሰሶምን ዝጐሓፎምን፣ ሕጅን መጻእን'ውን መንግስቲ ኤርትራን ህዝባዊ ግምባርን ህዝቢ ኤርትራን ጀጋኑ ህ•ሰ•ም•ሓ•ኤ ድማ ብግብሪ ከምኡ ከም ዝገብሮም ፍጹም ኣይጠራጠርን እየ!

  ስለዚ ኣብ ድሕረ-ገጻት ተዛሪብካ ንሓደ ሰሙን ብመልሓስ ጥራይ ጫውጫውን ረኣዩኒ ስምዑኒ ምባልን ናይ ባዶ ገረወኛን ዝተነፍሐ ባምቡላን ከንቱ ውልቃዊ ዝና ንምርካብ ዝግበር ፈተነ እንተ ዘይኮይኑ፣ ኣብ ባይታ ዝልወጥ ነገር ፍጹም የሎን። ስለዚ ናይ መደረን ሃለፍለፍን ነዚ ጠምዚዝካ ንጠፋሽ ግዚያዊ ቦለቲካዊ ንግዲን ህዝቢ ንምድንጋርን ንዝፍተን ከንቱ ህውተታ ዘይኮነስ፣ ኩሉ ናይ ግብሪ ሓቀኛ ኤርትራዊ፣ ኣብ ድሕነት ህዝቡን ልዕላውነት ኤርትራን ኤርትራውነትን፣ ወትሩ ሰም ዘይብላ ትኩራት ኣዒንትን ንሰላሕታ ሕሹኽሹኽ ዝጸናጸና ሰማዕቲ ኩር ዝበላ ኣእዝንትን ንቑሕን ጥንቁቕን ርጉእን ኣንደበተ ስነ-እእሞሮን ዝወነነ እዩ'ሞ ግዲ የለን ኣይትሰከፉ!!!

 •√> ጽባቐ ትሽዓተ ብሄራትና......ሕላገት ጽኑዕ ኤርትራዊ ሓድነትና እዩ!!!

 •√> ዘልኣለማዊ ኽብሪን ዝኽሪን ንስውኣትና፣ ኽብሪ ድማ ንጀጋኑ ናይ ሓርነታዊን ምክልኻል ልኡላውነትን ኲናት ስንኩላን ኽቡራት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብጾትና!!!

 •√> ሞሳን ኽብርን ነቶም ደኺምና ሕጅስ ከነዕርፍ ከይበሉ ከይተሓለሉ ስጋብ ሎሚን ቀጻልን ብጽንዓት ሃገር ኣብ ምሕላውን ምህናጽን ምምዕባልን ዝቃለሱን ዘቃልሱን ዝሰርሑን ዘሎዉ ኽቡራት ሓርበኛታት ኤርትራውያንን ተብዓት ጀጋኑ መንእሰያት ኣሕዋትናን ኣሓትናን!!!

 •√>ዓወት ንሓፋሽ!

እዚ ዎ'ደሓንኩም ኽቡራት ኤርትራውያን!

ብርሃነመስቀል ሃብተማርያም [ወዲ ቐሺ]
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 * "Red Sea Resources (Eritrea)" 
    
    [One Heart]
    https://youtu.be/_sdZ8Q62clg
~~~~~~~
 * "The Eritrean project 'RAINFORESTS' OF THE SEA"

  [One Heart]
  https://youtu.be/SJx_m8GDGCs
~~~~~~~
 * "Gas, Gold, Copper, Oil, Zink, You name it Erutrea got it"

  [One Heart]
  https://youtu.be/AlUq4kewDwM
~~~~~~~~~~~~~
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4832949883426680&id=100001351497949&sfnsn=scwspmo

ታሪኽ ቅድድም ብሽግለታ ካበይ ናበይ | The history of cycling and transformation of the sport in Eritrea - ERi-TV