Dehai

Dahabshiil long banner 728x90
Eritrea for mobile viewing

ወልዳይ ተኸስተ ማንሃይም

Posted by: Dimtzi Eritrawian1 Kab German

Date: Tuesday, 10 July 2018

ደቅስ

ደቅስ ስከ ደቅስ
ግብስስ ኢልካ ኣስተንፍስ
ንሰማይ ጠምት ዘክር
ዘሕለፍካዮ ቃልሲ መሪር
ድሕሪ ወራር ወያነ
ዕስራ ዓመት ሰለም ከየበልካ 
ንህንጸት ንምክልኻል ተቖሪንካ
ንሓያላት ክትገጥም ንተጻብኦ
ወረ መኣስ ተርኻኽብሉ 
ሓንቲ እግርኻ ንወፍሪ
ታሓንቲ ትወፍር ክትብል ተመሃሩ
ንወፍሪ ሕርሻ ትቕይር ማርሻ
ብእግርኻ ዝደየብካ ጎቦ
ንወሓይዝ ሰንጢቕካ ጫማ ኣልቦ
መበሪኻ ሪኢናዮ
ማቶነላ ከምታ ንሕና ዘላትና
ተፒሽ እካ ዘይተነጽፈላ
ኣጋይሽ መነባብሮኻ ተማሂሮምሉ
ፍሉይ ካብ ካሉኦት መራሕቲ ኣፍሪቃ
መንደቕ መምበሪኻ ብሃሳሱ
ንሕብረተ ሰቡ ዝመስል ተሓዋዊሱ
ኮሪዕካ ኣኽሪዕካና
ብስርቂ ኣይትሕተት ብኮራብሽን
ከለኻ ጸዲቕቃ ብጽረት ኣጻብዕ
ንዉልቃዊ ረብሓ ዘይበልካ ቀባዕባዕ
ቲዝተሓጎስካዮ ብሓጎስ ነቢዕና
ብሳላኻን ብጾትካን ሓሳብ ልብና ሰሚሩላ
ዝሃረፍናዮ ክዉን ኮይኑልና
በል ነዊሕ ንበር ክጥዕመና
ጠዊዶ ክንብለካ ናይ መዳ
ወዲ ኣፎምዶ ናይ ኣስመር ክንጽዉዓካ
ፕረሲደትዶ ክንብለካ ኩሉ ዝጽዎዕ
ኣታ ጅግና ህያብ ፈጣሪ ጉንዖ
በልስከ ጉዕዞኻ ኣይተዓንቀፍ
ነቶም ሃዉቲቶምዘለዉ ክትድግፍ
ንስኻ ብኹሉ ትሕፈር
ንሰላም ንጉሆ ምሸት ትወፍር
እንቃኦ ምህርቲ ጻማኻ ሓፈስካ 
ኣኽቢርካ ኣኽቢርካና
ብሳላኻ ንስጉም ርእስና ኣቕኒዕካ
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማታት ዓወት ንሓፋሽ
ወልዳይ ተኸስተ 
ማንሃይም
</pre>
Dm eri tv subscribe

ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓት ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ ብዕለት 4 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ማንሃይም ሃ/ጀርመን ተመሪቓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ

Dehai Events