Dehai

Fwd: Our Birds (Tigrigna Poem)

Posted by: HBokure@aol.com

Date: Tuesday, 15 November 2016

 
 


 

ኣዕዋፍና

ኣንቲ ብጫ ብጨይቶ

ቅልቅል እትብሊ መስቀል ኣቶ።

 

ጠገለ ዘይብልኪ ጸላም ለዃዂቶ

ካን እትኣትዊ ኣብ ዘይእቶ።

 

ባረቶ ቅርጽኺ ግርም ከም ጓል ህንዲ

ትነፍሪ፡ ትዓልቢ ፍቀዶ መንገዲ።

 

ልዕልቲ ኩምቡራዛ ርእሳ ተኽሊል

ብዂርዓት ኮደድ-ኮደድ ትብል።

 

ጭሩ ገበላ ሽባኻኣ ስንቀ

ሕዝ’ዶ ከብላ ዓንዲ ጠቢቀ።

 

ርግቢት ለማጽ ከም ሰጋር-በቅሊ

ብጻይኪ ክንቁ ህድም ትብሊ።

 

ጸሊም ዋሪ ጨካን ኣረመኔ

ደም ኣማል ክትመጺ እስክሕ ኣነ።

 

ጉንጓ ሓዲ ዓይኑ መልክዑ ድሙ

ፍግእ ‘ተዋዓልካዮ ይገርም ምጽማሙ።

 

ደርሆ-ማይ ክትሰፍፍ ምስ ጨቃውታ

ደስ-ደስ  ተብለኒ ብሃንቀውታ።

 

ሰብ-ጸራድ ነዊሕ ከም ዘራፍ

ዓሳታት እትምንጥል ብኣፍ።

 

ኣባ-ጉምባሕ ኣፍካ መንቀርቀር

ዓሳ ኣየምልጠካን ብፈንጠርጠር።

 

ኣንታ ሓጐስ ደዋሪ! ደዋሪ!

ብጸይትኻ ገርሂ ንበይንኻ ክትኣሪ።

 

በዓል ኮኪ ዝነፍራ ብዕስለ

ምምጽኤን ምኻደን ብቀሊሉ ዝልለ።

 

ልዒሉ ዝነፍር ሊሎየ ሊሎ

ጸሓይ ኣቃጸለቶ መሰለ ሞቁሎ።

 

ኣንታ ኣርሓ-ደርሆ ክትንቁ ብፋዱሱ

ነቦሓጎይ ኣተሳእካዮ ካብ ጥዑም ድቃሱ።

 

ኣንቲ ቆቋሕ ብብርር… ብድድ…

ጣቂዒት መንገብገብኪ ሃንደበት ከሰንብድ።

 

 

ጽብቕቲ ዕፉን ቅርጽቲ ዛግራ

ዘገዳም ምንባርኪ ንደርሆ ኣሕሰራ።

 

ኣንታ ኳኽ ብላዕሊ ክትርኢ

ብተጠንቀቅ ነዕዋፍ ተድሂ።

 

ቅናት ኣደ-ማርያም ዝሕብርኻ ሕንጻይ

ግርም  ይብለኒ ምዝራብካ ከማይ።

 

ትምብሃርጆ ጐፈፍ ነዊሕ ጭራ

ኣየ ከገርም  ኣምላኽ ዝፈጠራ።

 

በዓል ሓመደይቶ ወይለ  ክፋቀሩ

ወትሩ ብጽምዲ ብሓንሳእ ዝነፍሩ።

 

ኣባ-ሃንስ ከም ስምካ ክቡር

ብዂርዓት ክሳድካ ንሰማይ እተንቀዓርር።

 

ሃይለ ቦዂረ

                      

ERi-TV Tigrinya news, November 20, 2017

Hdri Media Books

Hdrimedia beforeshe
Hdrimedia erihistory
Hdrimedia fennkil
Hdrimedia mekeyro
Hdrimedia mieras
Hdrimedia tedegol
Hdrimedia theroadstoasmara
Hdrimedia dejen
Hdrimedia gedlidekenstyo
Hdrimedia fromnakfa