Event

ፍሉይ መደብ ንእገዳ ጉዳይ ዝምልከት ተዳልዩ ስለዘሎ ኩልና ብሓባር ከነምሲ ክንሕብር ንፈቱ

Lifting sanction flyer

ክቡራት ኤሪትራውያን፥ ፍሉይ መደብ ንእገዳ ጉዳይ ዝምልከት ተዳልዩ ስለዘሎ ኩልና ብሓባር ከነምሲ ክንሕብር ንፈቱ

Dm eri tv subscribe

ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓት ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ ብዕለት 4 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ማንሃይም ሃ/ጀርመን ተመሪቓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ

Dehai Events