Event

ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቀ ኣንስትዮ ኤርትራ - ንዕለት 9-3-19 ኣብ ከተማ ሃምቡርግ

8 megabit 2019 in hamburg

Dm eri tv subscribe

ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓት ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ ብዕለት 4 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ማንሃይም ሃ/ጀርመን ተመሪቓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ

Dehai Events