Videos

HIDRI Media: መጽሓፍ መመረቕታ: ብስውእቲ ስነ-ጥበባዊት ኣጸደ መስፈን ዝተደርሰት መጽሓፍ - ቀመማት ህይወት - 2011

Dm eri tv subscribe

ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓት ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ ብዕለት 4 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ማንሃይም ሃ/ጀርመን ተመሪቓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ

Dehai Events