Dehai

ማንዛዊ ህዝባዊ ሰሚናር ብምኽንያት 8 መጋኒት ኣብ ጀርመን * 20/03/2022 ስዓት 14.30 * ኣዳላዊ ሃገራዊ ማሕበር ደቀኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን

Posted by: Dimtzi Eritrawian1 Kab German

Date: Wednesday, 09 March 2022

image.png

ደሴት ናኹራ - ጉዕዞ ካብ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር - ደሴታትን ገማግም ባሕርን ሃገርና - 5ይ ክፋል - ERi-TV