Dehai Message Board (DMB)

ዮናታን ሰለሙን ርእሶም
Jun 14, 2024 2:29 PM
63.65.79.230

ሽጣራ ኣብ ትምህርቲ

ሽጣራ

ኣብ ትምህርቲ ሽጣራ ክህልዎ ኢልኩም እዶ ሓሲብኩም ትፈልጡ፧ እታ ኢንኮ ጽብቅቲ ንጥቢ ዘምጻ ኣላ ዝነበርኩ ዓይነት ትምህርቲ ሕሳብ (ቁጽሪ) ኢያ ኔራ። ድሕሪ ቡዙሕ ምምሃርን ፈተና ምሕላፍን ግን ጡቅሙ ዋላ ክፈልጦ ኣይካኣልኩን ጥዊዋይ ወዲ ጥዊዋይ ምቅራጽ ጥራሕ፨

ሓንቲ ማዓልቲ ግን ብኣእምሮይ ማለት ብሓሳብ ንክልተ ወይ ሰለስተ ቁጽሪ ብርእሱ ኣራቢሔ መልሱ ክረክቦ ፈተንኩ። ድሕሪ ቡዙሕ ፈተነ ነቲ መልሲ ብሓሳብ ክረክቦ ከኣልኩ። እቲ ኣዚዩ ነገር ዘሔጎሰኒ እቲ መልሲ ምርካብ ዘይኮነ፥ ኣገባብ መልሲ ምፍላጠይ እዩ። ከይፈልጥኩ፥ ሓደ መስተንከር ነገር ክምዝፈለጥኩን ዝረከብኩን ዋላ ሓንቲ ኣይተሰቆረንን ንሹዑኡ። ድሕሪ ቡዙሕ ምምርማር ግን እዛ ኣጋባብ ካብ ክልተ ቁጽሪ ምፍላጥ ማለት ኣዚዩ ኣገዳስን ጠቃምን ብምካኑ ኣብ ፍልጠትን ምህዞን ስንዔን ኣገዳስነቱን ብቀሊሉ ክርድ ኣኒ ኪኢሉ።

ሃገርና ኤርትራ ሓንቲ ብልጽግትን ምዕብልትን ንክትኬዉን ሕሳብ(ቁጽሪ) ከም ሓደ ኣድማሳዊ ቋንቋ ምካኑ ተረዲኢና ቡዙሕ ኣተኩረት እንዳ ሃብና ንቁጠባና ብምህዞን ስንዔን እናገብርና ቁጠባ ሃገርና ብቀሊሉ ክንዕብዮ ንክእል ኢና።

ስለዚ ክንምህዝን ክንስንዕን ድማ ጥበብን ምስጢሩን ናይ ሕሳብ(ቁጽሪ) ክንፈልጦ ኣለና። እቶም ነቲ ናይ ኣገባብ ሕሳብ (ቁጽሪ) ዝፍልጡ ሕሳበኛታት ነቲ ናይ ሕሳብ (ቁጽሪ) ቅድሚ ፫፭፱ (359)ንኣቃርጽ (ኣሳእል ኡ) ቀይሮሞ እዮም። ንሱ ድማ ከመይ ኔሩ ቅድሚኡ ክንፈልጦ ናይ ግድን አለና።

ሓዉኩም ኤርትራዊ
ዮናታን ሰለሙን ርእሶም
ከምእዉን ዮናታን አሰፋው ዮሴፍ
My Youtube Channel: Mukur ELAL
ስእለ
Jun 12, 2024 1:02 PM
108.45.183.178
ተዓዊቱላ
======
ኤሩ ሃገረይ ተዓዊቱላ
ርሑቕ ቀረባ ትዛውን ኣላ
ኣብ መላእ ዓለም ክሳዳ ኣልዒላ
ነቶም ዓመጽቲ ጉዶም በሊላ

ጉዕዞኣ ንጹር ሓንቲ እምነታ
"ፍትሒ ማዕርነት ይንገስ ኣብ ባይታ
ሓቢርና ንዕበ ሰላም'ዩ ጸጋ"

እወ!

ንሓቂ ፍትሒ ትስየፍ ሃገር
ብዓሎቕ ታህዲድ ዘይትደናገር
 መቓልሕ ድምጻ "ሕጊ ይከበር"

'ዛ ሃገር ፍቕሪ ወደር ዘይብላ
ኣብነት ጽንዓት ኣብ ስምረት ሓይላ
ስሱዕ ዓማጺ ጸረ-መትከላ

ትመንጉድ ትኽበር ወትሩ ዘልኣለም
ኤሩ'ያ ንሳ ዘይትመሻኸን
ፍረ መስዋቲ ናይ ዉጹዕ ሓበን
 ሓቂ ዕጣቓ ሎሚ ይዅን ቀደም

ስእለ
May 19, 2024 5:26 AM
172.56.3.201
ዮሃና!
====

ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘለኻ ምስ ምዑታት ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ናብ መበል 33 መዓልቲ ነጻነት ሃገርና ኤርትራ 24 ጉንበት 2024 ብሓባር ዘብጻሕና!

ሓጎስን ሰላምን ዝሰፈኖ ቅንያት ባዓል ነጻነት ይዅነልና! ዝሓለፈ ጸገምና ዝመጽእ ራህዋና ይግበሮ!

ብፍላይ ግን ዕዙዝ ምስጋና! ሚልዮን ግዜ ምስጋና! ንዓኻ፡ ንጂግና ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ነዚ ክቡር ባዓል ነጻነት'ዚ ህያውን ነባርን ዝገበርካ ይዅን!

ስእለ
May 3, 2024 4:37 PM
108.45.183.178
ስኒት መልክዕና
=========
ንሕና
እወ ንሕና
ስኒት መልክዕና
ሓቂ ዕጥቅና
ነብስኻ ምኽኣል ጭርሖ መትከልና 
ኤሩ ነልምዕ ሓደ ኢድ ኰና
መንገዲ ዕብየት ክብሪ ዝበና

ቊሊሕ ዘይንብል እንጀራ ልማኖ 
ክብርኻ ዝቕንጥጥ በሊዕካ ትሸኖ 
ብደውካ ዘልምስ ሰላሕታ መንሺሮ 

እወ

ልቓሕ ሓረጣ ሚልዮናት ገንዘብ
ረዳኤት እኽሊ ብቶናት መርከብ
ግዝያዊ ፈውሲ ከኒና ጭንቀት 
ምህዞ ጓሓሉ ዓዳም ድኽነት

ተረፍ ማኣዶም ተረፍ ጽጋቦም
እቲ ዘይቡቑዕ ዘይበልዖ ከልቦም
ይምጥዉኻ ለጋስ መሲሎም
ከይትነቕሓሉ ስዉር ተንኮሎም 
ሓድሽ መግዛእቲ 'ቲ ዘሀብተሞም
ኣህዛብ ረሚሱ ዘዕበየ ባንኮም 
ስእለ
Apr 30, 2024 12:15 PM
172.58.245.45
ስዉኣት ንዘክር
==========
ኣብ ስራሕ ዕረፍቲ
ብቐትሪ ብለይቲ
ክንድቅስ ክንትስእ
መግብና ክንበልዕ
መደብና ክንሰርዕ
ብመንፈስ ብኣካል 
ብሓሳብ ብተግባር
ስዉኣት ንዘክር
ካብ ልቢ ነመስግን
ንሶም'ዮም
ኮይኖምልና ዕሺር
ብነጻነት ክንህሉ ክነብር

እወ
ቃልና ኣይነዕብር
እምነትና ኣይነጕድል
ነስተውዕል ነስተብህል
ብስምረት ንሰጉም
ዓወትና ክቕጽል
ኤረና ክትጕብልል

ዓለም፡
ጨካን'ያ ቅብዝር
'ቲ ጠባያ ዘቕሕር
ዘሐርቕ ዘሐዝን

ኩሉ'ያ ተማልእ
ተጥፍእ ተልምዕ
ትጨዊ ተዘንግዕ

ዓገብ ኣይትብልን
እንዳራኣየት ትዕውር
ተጽቅጥ ትጸምም

ዓለም፡
ሓያል'ዩ ዋንኣ
ሓያል ብሓያሉ
'ቲ ንሕስያ ዘይብሉ
ኒኲለር ዕጣቑ
ንዓይ ዝብል ኩሉ

ብዝኾነ፡
ካብ ተማህ ጎረቤት
ዕሱብ ጸረ-ዕብየት
ኣብ ባዶ ዝንየት...
'ቲ ለፍላፊ ሓምየን
ንስራሕ ዝጽየን
መዋቕዒ ተመን...
ቀልቢ ኣይንሃቦ
ሓባር ንመክቶ

ፈጣሪ ድማ፡
ካብ ቀናእ ሓሳዊ
ወቒዑ ዘአዊ
ዳኛ መዳለዊ
ንፍትሒ ቀባሪ
ዓማጺ ጓሓሊ
ስሱዕ መታለሊ
ዘይፈልጥ ነውሪ...
ሓልወና ሕድሪ!
ስእለ
Apr 27, 2024 11:34 AM
108.45.183.178
ከኒና ሓንካሮ
========
ኢትዮጲያ፡
ንሃይለስላሴ ምስ ደርጊ
ንወያነ ብልጽግና ጸይቂ
ዝፈረየት ወዛል ዘይትዓቢ

ኩሎም፡
ሓደ ካብ ሓደ ፍልልይ ዘይብሎም
ጸረ-ሃገር ምንቛት ኣመሎም
ዘይግድሶም ብጀካ ስልጣኖም

ውግእ ኲናት ምስ ኮነ ስርሖም
ምዕባለ ስልጣኔ  ምስራሓቖም
ጠሚና!
ተወዳእና!
ሩድኡና!
ይብሉ ተጠሊዖም
ሰፊሕ መሬት ኣባይ ሩባ ሒዞም

ኢትዮጲያ ደምያ ተዋሪዳ
ንዓመታት ድሕሪት ተጎቲታ
ብሰንኪ ስሱዓት ኣምበጣ ኩብኩብታ 

ዘይክኣለት ከተዐንግል ህዝባ
ከተውሕስ ጸጥታ ሰላማ
መፍቶ ጓሓላሉ ኣውሮጳ ኣመሪካ 

እወ

ከተገልግል ኣውሮጳ ኣመሪካ
ብእኽሊ ረዳአት ብፈረንካ
ተሀልቕ ኣሽሓት ውላዳ

ሩባታት ወሓይዝ ብምልኦም
ዝሕረስ ጎላጕል ብሰፋሕቶም
ስኣን ጻዕሪ ቃዲሮም ተሪፎም

ደቂ ሃገር እኽለማይ ናፊቖም
ከም ሰብ ፍጡር ሰላም ተሓሪሞም
ይስደዱ ክሪኡ ዕድሎም

'ቶም መራሕታ ዕሩባት ሕልና
የቋምቱ መሬትና ባሕርና
ሕጊ ዓለም ብትዕቢት ነጺጎም 
ይህዉኹ ሰላም ጎረቤቶም

እንተ ንሕና 
ስኒት መልክዕና
ነብስኻ ምኽኣል ጭርሖ መትከልና 
ክንሰርሕ ኢና ከምታ ቀደምና
ኤሩ ንምልማዕ ከይተሃከና
ኣብ መሬት ክብሪ - ገነት ምስ ሞትና

ቊሊሕ ኣይንብልን እንጀራ ልማኖ
ክብርኻ ዝቕንጥጥ በሊዕካ ትሸኖ
ብደውካ ዘልምስ ሰላሕታ መንሺሮ
መገዲ ድኽነት ምህዞ ናይ ጓሓሎ
ኣይቀትል ኣየድሕን ከኒና ሓንካሮ

ስእለ
Apr 24, 2024 2:49 AM
108.45.183.178
ክዕቅቦ'የ
======
ደንቆሮ ኣይኮንኩን ዘይፈልጥ ጥቕመይ
ኣሕሊፉ ዝምጡ ንመሰለይ ክብረይ
ኣብ ደገ ይሃሉ ኣብ ውሽጢ ሃገረይ

ክብሪ ኤረና ክብርታት ህዝቢ
ሂወት 'ተኸፍሎ ኣሽሓት ፍሊ 
ምርኻስ ታሪኽ ገበን'ዩ ነውሪ

እወ

ጉዕዞ ሰውራ 'ቲ ኣገራሚ
ግዜ ሓሊፉ ዘይሃስስ ገድሊ
ንወለዶታት ፍጹም ዘይበሊ
ከም ብርሃን ጸሓይ ዘይቅይር ሕብሪ

ታሪኽ ምዑታት ታሪኽ ሰብ ዓቕሊ
ኣብ ዉዑይ ዝሑል ፈጸምቲ ሕድሪ
ቅያ ውዕለኦም ወርትግ ነባሪ
ክዕቅቦ'የ ኣብ ሰላም ወጥሪ
ስእለ
Apr 17, 2024 3:06 PM
172.58.245.34
ንሓያል ሓያል ኣለዎ
===========
ሕጂ ግርም!
ክትርኢ፡ 
ትዕቢተኛ ክድሰቕ ክሓፍር
ከይደቀሰ ብደዉ ክብህርር
ሕጊ ዓለም ክኣምን ክኽብር።

ሰማዩ ተጣሒሱ
መሬት ትሓሪሱ
ኣነነት ፈሪሱ

ጻዕዳ ገዛ ኣሚኑ
ብትዕቢት ሰኺሩ
ሕጊ ዕሺሽ ኢሉ
ህዝቢ ዝበደለ
ኣሽሓት ዘህጠመ
ሪኢናዮ ኣብ ዓለም
ክዋረድ ክድፈር
ክልተሳዕ ክሓስብ ክበራበር።
***********************
መቐሬት ሂወት ክድራዕ
ኩሉ ብሕጊ ይገዛእ 
ይእመን ምምልላእ
ስእለ
Apr 12, 2024 8:57 PM
108.45.183.178
ኣይስኣኑ
=====
ዓንጃል ዘይብላ ዓለም
"ኣይጽቡቕን"
ካብ ስሓቕ ትዅነን

ስለዚ
ኣይብዝሑ'ምበር ይሃልዉ
ፍሽኽ ዘብሉ ዘገርሙ
ከም በዓል ንሳ/ንሱ ገዋኑ
ኣፎም ዝሃቦም ዝምድሩ

ስእለ
Apr 8, 2024 9:16 PM
108.45.183.178
ኣቦ ራኢ
=====
እቲ ትብዓት እቲ ሓቦ
እቲ ብልሒ እትብህጎ
ዓቕሊ ጽንዓት ዝወለዶ
ሲዒርዎም ተሃንዳዶ
ጸረ-ሰላም በጋሚንዶ

ንጥፍኣትና ዝሓበሩ
ኩሉ ክፋእ ዝመኸሩ
ሲዒርካዮም ሓደ ኰንካ
ህዝቢ ኤረይ ኣሐቢንካ
ንበር ኢሉ መሪቑካ

እወ

ዕጡቕ ስረ ጎይታ ሓቂ
መትከላዊ ካብ ሰብ ወርቂ
ንበር ክበር ጸሓይ በርቂ

እሙን ቃሉ ወዲ ህዝቢ
ወዲ እዝጊሄር ወዲ ረቢ
ፈታው ስራሕ ጻጸ ንህቢ

ዘይትርበሽ ኣብቲ ወጥሪ
ጸላኢኻ ክፉእ ግብሪ
እቲ ወሽላኽ 'ቲ ዓጣሪ
ሃሱስ ትዃን መጋበሪ

ኣቦ ራኢ  ፈታው ህዝቡ
ፍቓድ ኣምላኽ እንተኾይኑ
ንበረልና ንሓዋሩ
ምስ ብጾትካ ምስ ጀጋኑ
ንኤርትራ ዝማሓሉ
ሓፋሽ ህዝቢ ከገልግሉ

ጽንዓትኩም'ዩ ፍረ ሂቡ
ሃገር ሕድሪ ቀጥ ኣቢሉ
ኣብ ዓልምና ስማ ኣግኒኑ
ስእለ
Apr 4, 2024 5:54 PM
172.58.191.38
ሓቂ መራር
=======
ኣቱም፡
ኣይትጻረፉ ትብሉ
ትውርዝዩ ትምድሩ
ኣበይ'ዩ 'ቲ ጌጋ ኣበሩ፧

ንሌባ ቍጥሚ
ሰራቒ መላዓሊ
ሸፋጢ ጓሓሊ....

ንወሽላኽ ሓሳዊ
ጸረ-ሓቂ ወቃሪ
ዘይኮነ ኣላሚ
ሰነፍ መታለሊ
ቆልማጽ ኣድሓርሓሪ
ወረኛ ዓጣሪ....

እንተበልካዮ፡
ልክዑ ዶ ኣይኮነን
ኣይዓብዮ ኣይንእሶ
ኣይገፍሖ ኣይጸቦ
መን ምዃኑ ዝገልጾ፧

ነውሪ የብሉን ክፋእ
ንኹሉ 
ብሕብሩ መልክዑ ምጽዋዕ።
ስእለ
Apr 4, 2024 3:26 PM
172.58.188.102
ኣቱም፡
ኣይትጻረፉ ትብሉ
ትውርዝዩ ትምድሩ
ኣበይ'ዩ 'ቲ ጌጋ ኣበሩ፧

ንሌባ ቍጥሚ
ሰራቒ መላዓሊ
ሸፋጢ ጓሓሊ....

ንወሽላኽ ሓሳዊ
ጸረ-ሓቂ ወቃሪ
ዘይኮነ ኣላሚ
ሰነፍ መታለሊ
ቆልማጽ ኣድሓርሓሪ
ወረኛ ዓፋሪ....

እንተበልካዮ፡
ልክዑ ዶ ኣይኮነን
ኣይዓብዮ ኣይንእሶ
ኣይገፍሖ ኣይጸቦ
መን ምዃኑ ዝገልጾ፧
ስእለ
Mar 27, 2024 10:55 PM
108.45.183.178
ፈትሽዎ 'ቲ ጸገሙ
===========
ርኣይዎ
ኣምብብዎ
ነዚ ቆልዓ ንኡስ ዕድመ
ገና ጭልቅዕ ዘይበሰለ
ተመኩሮ ዘይደለበ
ሰነድ ታሪኽ ዘየምበበ
ብህጻኑ ዝኾብለለ
ዝዓበደ ዝሓመመ
ጸቢብ ርእሲ ዝዓወነ
ምስቲ ሰያብ ተጸለለ
የውሪ'ሎ ዘይተገብረ
ዘይተባህለ ዘይተዘርበ
ተመሊኡ ብወያነ
ብሃሱሳት ዕነምነ
ኩሉ ግብሮም ተፈንፈነ

ዝገርም'ዩ!

መሲልዎ ዝፈለጠ
ነዛ ዓለም ዝጨበጠ
ተጨደረ ተሃውተተ
ኣብ ሚድያ ተጓጠጠ

ዓሻ ወደል መጉሃይ ሰቡ
ገበነኛ ዝወጸሉ
ሰብ ይብድል ዘይበደሉ
እምኒ ይስንዱ ተገቲሩ
ኣንጻር ሕጊ ትሓፍረሉ
መሲልዎ ዘምሕረሉ

ደንግጽሉ ጸልይሉ
ምኸርዎ ሕለይሉ
ፈትሽዎ 'ቲ ጸገሙ
ገለ ምሕረት ተውረደሉ
ዜጋና'ዩ መልክዕ ሕብሩ

ስእለ
Mar 25, 2024 4:08 PM
172.56.3.186
ስደት
====
ናብራ ስደት ኣሽሓት ዘምብዐ
ወርትግ ስቓይ ተባላዒ ኣምዐ
ዝመረካ ግዜ ምስ ነወሐ

ክብሪ ዜጋ ዝጨዊ ዝነፍግ
ኣብ ሰንፈላል ዘብሊ ዘእርግ
ዘእትወልካ ሂወትካ ዝርግርግ

ቴንዳ UNHCR ኣየምውቕ ኣየዕቅል
ስንቂ መቝነኑ ኣየጽግብ ኣየህጥር
ሓገዙ ደገፉ ይትረፈና'ዩ ዘብል

ሂወት ስደት ጸላኢና ይምበሮ
ወትሩ ምዩቕ ፍርሒ ዝዓብለሎ
ቅሱን ሂወት ሓጎስ ዝጎደሎ

እታ ጸሓይ ትዓርብ ትበርቕ
ጉዕዞ ስደት ሕልናኻ ይጽንቅቕ
ዘየሕብን ክትጸውዮ ዘሐርቕ

ግዜ ስደት  -
ክድመር ድዩ ክቝጸር ኣብ ዕድመይ
ዝደወነ ተስፋ መጻእየይ፧
 
ኣይፈቕዶን እባ ይኸውን!

ይኣምን'የ 'ቲ ልኡል ኣምላኸይ 
 ዕምሪ ሂቡ ክድብሶ ልበይ
ስእለ
Mar 16, 2024 11:15 PM
108.45.183.178
ገርዛማት
======
ወይ ድርቅና
ፈጣጥ ድንቍርና
ዘይብሉ መዘና
ናይዞም ዑናሙና

ልኡኻት ጥፍኣት
ፈልሲ ግብዛት
ዘይብሎም ብቕዓት

መጺኦሙና፡
ብኤርትራውነት 
መንነት ዜግነት
ክቡር ልእላውነት
ክብርዙ -
ድሙቕ ህላዌና
'ተዓቀበ - 
ብደም መስዋእትና

'ታይ ዝበለ ርእሲ ቀልቢ ዝተሓርሞም
ብላሽ ፍጥረት መጻኢ ዘይብሎም
ዘይሓስቡ ዘይርእዩ ኣዚሮም

እወ

ጸረ-ሰላም ስደት ዝበደሎም
ደቂ ጭፍራ  ዝተዋጃበሮም
ዝጻወቱ ብሂወት ዕድሎም  
 
ኣእዱግ ንሓመድኦም ኩሎም ዝዓበዱ
ዝገብርዎ ፍጹም ዘይፈልጡ
ተኣኪቦም ጉድጓዶም ዝዅዕቱ

ክንዲ ምምሃር ሂወት ምምሕያሽ
ንምዕባለ ሓቢርካ ምቅላስ
'ታይ ፍሪኡ
'ታይ ረብሕኡ
ጽልኢ ባእሲ ብመደብ ምዅስኳስ፧
ስእለ
Mar 8, 2024 1:46 PM
108.45.183.178
ኣውራ መንጉዳ 
========
ጓል ኤረይ፡
እስኺ ኣደ - እስኺ ሓፍቲ
እስኺ ኣሚን - እስኺ ብጸይቲ
እስኺ ልግሲ - እስኺ ስንቂ
እስኺ ሓልዮት - እስኺ ፍቕሪ
እስኺ ብርሃን - እስኺ ክብሪ
ጐይታ መኸተ ዘይትድሃሊ

እወ

እስኺ ሓቦ - እስኺ ዕጥቂ
እስኺ ታሪኽ - እስኺ ሓቂ
እስኺ ጅግና - ዘይትህመሊ
ዕጥቕቲ ስረ - ታሪኽ መስካሪ

ጓል’ዞም ጀጋኑ ጓል ምድረ-ባሕሪ
ብረታ ተልዕል ነቲ ወራሪ 
ንዳግመ ህንጻ ንጉሆ ትወፍሪ
ኣብ ጸገም ራህዋ ኤረና ትብሊ
ክብሪ ንዓኺ ብሰማይ ምድሪ

ሃገርይ ኢልኪ - ዓወት ተግዝሚ
ኩርዓት ወገና - ሓብሓቢት ባህሊ
ቅዱስ ማህጸና - ሃብሮም ትፈሪ
ፈታዊት ስራሕ - ወትሩ ኣብ ጻዕሪ

እወ እስኺ
ጎይታ መኸተ - ኣጆና ትብሊ
ጽኑዕ ቅናታ ዘይትሕበሊ
ኣውራ መንጉዳ - ኣብ ሰላም ወጥሪ
ምሳኺ ይዅን እቲ ፈጣሪ
ሕሰም መከራ መታን ክበሊ
ስእለ
Feb 29, 2024 6:25 PM
148.184.174.62
ስደት ዝበደሎ
===00===
ኣየ ዘበን ሩቡጽ እዋን
ዝበዘሖ ሃሱስ ዓዋን
ኣንጻር ክብሩ ኣንጻር ሰላም

እወ

ሕማቕ ግዜ ደብዛዝ እዋን
ኩሉ ይብል ኣነ ለባም
ዘይከኣለ ጠባይ ምግባር

ዘየስተውዕል ቀልቡ ባዶ
ስነ-ስርዓት ዝወሓዶ
ዓቕሊ እንጣጢዕ ቀጥዒ-ኣልቦ

ከይብሉኒ ዝረሰዐ
ተጃሃሪ ቀዳድ ሚሐ
ኣድገ በቕሊ ዘይተገርሐ

ሕሱር ፍጥረት ፓፓጋሎ
ደጋም ቃላት ዝተባህሎ
ዝጸልመቶ ቀትሪ ከሎ

ኣጎናይ

ውዕሎ ጂግና ዘየኽብር
ክብሪ ሃገር ዝዘናጥል
ሰብ ክትብሎ ዘጠራጥር

ቀይዲ-በተኽ ዓቕሊ ሽሮ
መንደረጋሕ ዓንደረቦ
ሕጊ ስርዓት ዘይስቆሮ

ብደንጎላ ብጭኳሮ
በቲ ዱላ ብማርቴሎ
ሰብ ዝብድል ዘይበደሎ

ፍትሒ እንዳበለ ንፍትሒ ዝቐትል
ቀይዲ-በተኽ ፋሉል ከም ኣድጊ ዝሃልል
ስደት ዝበደሎ ኣብ ጫካ ዝነብር

እሞ
ነዝስ እንታይ ትብሎ
ሰብዶ ኣጎናይ ትቖጽሮ
ወይስ
ጻህያይ ሕብረትሰብ ኣበሳ መንሽሮ፧
ስእለ
Feb 22, 2024 3:41 PM
172.58.242.119
ታይ'ዩ ዕላማኻ፧
===========
ማይክ ሃመር ዝብሉኻ
ልኡኽ ኣመሪካ
'ታይ'ዩ ዕላማኻ፧

ምልስ ምልስ መቐለ
ሕግብግብ ምስ ወያነ
እንታይ ዝዓለመ፧

ሂወት ወይን ንምስኳዕ
ዕርቂ ሰላም ንምምጻእ
ወይስ
ሰላም ዞባ ምንጋዕ፧

መንዩ ትብል፧
መንግስቲ ኢትዮጲያ
ዘካይድ ጉዳያ
ብስርዓት ብሞያ፧

'ቲ ቆልዓ በሻሻ
ወያነ ሬሳ
ወይስ
እስኻ ኢኻ ቀሻ
ትሃንጻ ተፍርሳ፧

ተዛረብ!
ክፈልጥ ኩሉ ሰብ

እወ መን'ዩ፧
ኣዛዚ ፈጻሚ
ተንኮል ጥፍኣት ኣላሚ
ዘቃትል ዘሎ ዘዳሚ፧

እስኻ 
ወይስ
ልኡኻት ከማኻ
ስሱዓት ሰብ ረብሓ፧

ትፈልጥዶ
እስኻ ዘይብሉ
'ቲ መሬቱ ባሕሩ
ሞት
ዕንወት
ባእሲ
ዕልዋ መንግስቲ ...
ከም ዘይብሉ
ይነብር
ጸጥ ኢል፧

መይትካ ትሕተተሉ
ጉቦ ዘይትበሉ
ሓቂ ትኸብረሉ
ቤት ፍርዲ እንተልዩ
እስኻ
ፍርድኻ
ዕጫኻ
ግሃነም'ዩ ስፍራኻ
'ተኾነነ 
ብሰብ ፈጣሪኻ

ስእለ
Feb 20, 2024 1:56 PM
172.58.242.80
ሕልሚ ወያነ - ዕብዳንዶ ዓሻ ሃቐነ፧
=====================
ልኡኽ ጸላኢ
ዘይብሉ ራኢ
መዲሩ
ዓው ኢሉ ጨዲሩ
'ቲ ዝሓልሞ ኩሉ
ኤርትራውነት ከዐኑ

እወ
ኤርትራውነት ሃገራውነት
ኤርትራውነት ዜግነት
እቲ ሓርበኝነት
ትብዓት ቆራጽነት
ንሃገሩ ህዝቡ 
ንመሬቱ ባሕሩ
ዝኸፈሎ ኩሉ
ጸላኢና'ዩ ኢልዎ
ንሞት ፈሪድዎ

ወያነ
ጸረ-ሰላም መንቀኛ
ነውራም ገበነኛ
ተመንዩ ጥፍኣትና

ብሓሶት ዝቝዝም
ቃላቱ ዘይእሩም
ክትሰምዖ ዘርምም

ነውራም!

ኣብ ጥፍኣትና ክስስን
ክዕምብብ ክግብል
ዘይኮኖ ይዝምር

ጭፍራ፡
ኣብ ባዶ ዝምካሕ
ጸረ-ሲኒት ኩርኳሕ
 ፋልሶ ጭራሕ-ምራሕ

ዝስረቕ ሰሪቑ
ምልዮናት ኣህሊቑ
ህዝቢ ትግራይ
ኣብ ስቓይ ኣውዲቑ

ብርግጽ!

ወያነ
ግዳይ ጽውጽዋይ
ዘይጭበጥ ሓላማይ
ሓሳድ ተቛማራይ

ህዝቢ ትግራይ ንቓሕ
ተቛወም
ንወያነ ኣይትፍራሕ
ጸገምካ ክፍታሕ

ጸላኢኻ ኣለሊ
ኩን 
ለባም መስተውዓሊ
ብሰላም ክትነብር
ጎረቤትካ ኣፍቅር
  
እንተ ንሕና 
ንሰላም ክብርና
ኤርትራውነትና
ክንምክት ኢና 
ሓደ ኣካል ኰና
ስእለ
Feb 14, 2024 5:05 PM
172.58.242.228
ኣምስሉ መራሒ
===*****===
'ታይ ይብል ኣሎ ቆልዓ በሻሻ
ሓድሽ ከዳሚ ኣምስሉ ዋጣ
ቡዙሕ ዝዛረብ ዘይለባም ዓሻ፧

የብዝሕ ኣሎ ዘረባ ዓውዓው
መእሰሪ-ኣልቦ ዘይብሉ መጽዓን
ሰላም ዝኸልእ ዓዳሚ ጸላም

ሕልሚ ተንኮሉ
መልሓሱ ግብሩ 
ወያነ ባህሩ

ውላድ በሻሻ ዘይብሉ ጣቋ
መደናገሪ ዓቕሙ ዘይፈልጣ
ክሓዲ ሓቂ ናይ ህዝቡ ዕዳ

ታሪኽ ክዝንጥል ሕፍር ዘይብል
ዘይናቱ ይምነ ባሕሪ ይዝምር 
ኣፉ ከፊቱ ሃቡኒ ይብል

ክዛረብ ሓምየን
ኣምስሉ ተመን
ፍጹም ዘይእመን

ህዝቢ ኢትዮጲያ ዘይተዓደለ
ወትሩ ኣብ ኲናት ዘይብሉ ፍረ
ስቓይ የሐልፍ ራህዋ ክምነ

እወ

ይነብር ኣሎ ፍትሒ እንዳበለ
ሰላም ቅሳነት እንዳሓለም
መራሕቱ ደቁ እንዳረገመ

ኩሎም መራሕቲ
ሓደ ካብ ሓደ ዘይሕሹ ዕነ
ነጋውስ ሓሶት ዓመጽ ጠቐነ
ልኡኻት ባዕዲ ብጥረምረ

ኣብ ወራር ኲናት ህዝቦም ሸሚሞም
ለሚንካ ምምባር ገረሞ ባህሎም
ለኪሞሙና ራኢ ዘይብሎም

ERi-TV, Eritrea - ጸብጻብ ዑደት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዋዕላ ደቡብ ኮርያ አፍሪቃ | Reportage on President Isaias Afwerki's visit to South Korea for the South Korea-Africa Summit, held from June 3-4

Dehai Events