Dehai

ጽንብል 8 መጋቢት 2022 ኣብ ትሕቲ "መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት " ዝብል ቴማ ዝካየድ መደባት ን/ጨንፈር ሃማደኤ ጀርመን

Posted by: ን/ጨንፈር ሃማደኤ ጀርመን

Date: Thursday, 10 March 2022ጽንብል 8 መጋቢት 2022 ኣብ ትሕቲ "መትከላዊ እምነት ንመድረኻዊ ግድነት " ዝብል ቴማ ዝካየድ መደባት ን/ጨንፈር ሃማደኤ ጀርመን 


image.png

ደሴት ናኹራ - ጉዕዞ ካብ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር - ደሴታትን ገማግም ባሕርን ሃገርና - 5ይ ክፋል - ERi-TV