Dehai

ኣገዳሲ ሰሚናር 23/02/2020 ኣብ ለንደን ዓባይ ብሪጣኒያ

Posted by: Yared Tesfay

Date: Friday, 14 February 2020

ኣገዳሲ ሰሚናር 23/02/2020
 ኣብ ለንደን ዓባይ ብሪጣኒያ 

ኣምባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣኒያን ሰሜን ኣየርላንድን ፥ 
ኩቡር ኣምባሳደር እስቲፋኖስ ሃብተማሪያም ናይ ዓመተ 2020 ሰፍሕ ሰሚናር ከካይድዩ


Inline imageEmbassyMedia - ራብዓይ ግንባር!

Dehai Events