Dehai News

ስለምንታይ ኢና ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ንብልን ንዕወትን?

Posted by: Ghebrengus Mesmer

Date: Monday, 11 January 2021

መርሓብ፡ እዛ ''ስለምንታይ ኢና ንሕና ህዝባዊ ግንባር ኢና ንብልን ንዕወትን" ኣብ ደሃይ ወጺኣ ዘላ ተደምሲሳ በዚኣ ሕጂ ተማዕራርያ ዝሰዳ ዘለኹ ክትካእ ምስናይ ይቕሬታ እሓትት። 

Eri-TV: መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ፕረሲደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ