Dehai

obituary/መርድእ

Posted by: "Ortho ትኽ ዝበለ Dox እምነት"

Date: Saturday, 03 December 2022

ሓዘን/መርድእ

ለምለም መስፍን ናባሪት ኒው ኦርሊንስ ዝነበረት መብዛሕትኹም ስለ ተፈልጥዋ፣ ክቀብር ዝደለየ/ወይ ብስለኪ ናይ ጽንዓት መልእኽቲ ከተብጽሑ ትደልዩ፣

አብዚ ታሕቲ ሓበረታ ተጠንቂምኩም ከተብጽሑ ትኽእሉ ኢኹም

“ምሳኻ እየ እሞ፡ ኣይትፍራህ፡ ኣነ ኣምላኽካ እየ እሞ፡ ኣይትሸበር፡ ከበርትዓካ፡ ክረድኣካ፡

ብየማነይቲ ኢድ ጽድቀይውን ክድግፈካ እየ።“ ትንቢት ኢሳይያስ 41:10


ደሴት ናኹራ - ጉዕዞ ካብ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር - ደሴታትን ገማግም ባሕርን ሃገርና - 5ይ ክፋል - ERi-TV