Event

ኤርተራውያን ፊላደልፊያ ሕድራዊ ጉዕዞ ንዝኸሪ ስውኣት

260579 philly 2018

ኤርተራውያን ፊላደልፊያ ሕድራዊ ጉዕዞ ንዝኸሪ ስውኣት

Dm eri tv subscribe

ክልተ ቕነ ኣብ ድፍዓት ብደራሳይ ኣቶ ኣለምሰገድ ተስፋይ ተደርሰት ብቛንቋ ጀርመን ተቶርጊማ ብዕለት 4 ግንቦት 2019 ኣብ ከተማ ማንሃይም ሃ/ጀርመን ተመሪቓ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተዘርጊሓ ኣላ

Dehai Events