Dehai

Dahabshiil long banner 728x90
Eritrea for mobile viewing

ኤርትራ ሃገረይ ዓዲ ጀጋኑ።

Posted by: Ghebrengus Mesmer

Date: Thursday, 02 August 2018

ኤርትራ ሃገርና ጀጋኑ ወሊዳ፡ 
ሓደ ካብኦም ወዲ ኣፎም ኮርዒዳ፡
ንዝመጽእ ትውልዲ ዘይገድፍ ዕዳ፡
ኤርትራ ዕድለኛያ ንዓኻ ምውላዳ።

ኣንታ ጅግና ብዓል ቅኑዕ ራኢ፡
ዕድመኻ ሙሉእ ንህዝቡ ሰዋኢ፡ 
እንትርፎ ንቕድሚት ድሕሪት ዘይትርኢ፡
ብቕንዕናኻ ትስዕር ጸላኢ።

እቶም ዝፈተኑ ሓሳብካ ክጠልፉ፡
ከም ግለት ኣብ ጎዱፍ ዝተጓሕፉ፡
ዕርፍቲ ሲኢኖም እንሆ የህተፍትፉ፡
ከም ግመ ሓጋይ ሃፊፎም ተረፉ።

ኣንታ ጅግና ኣርሒቑ ጠማቲ፡
ኩነታት ትመዝን ሚእቲ ብሚእቲ፡
ንኩሉ ትጽበ ብዓቕሊ ትዕግስቲ፡
እንሆ ይርኤ ናይ ትንቢትካ ምህርቲ።

ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ጀሚሩ፡                                                    ኤርትራ ኢትዮጵያ ሶማል ተእሳሲሩ፡
ሕልና ሕሱራት ሓሞቶም ኮምቲሩ፡
ብቐደሙ ቃልስኻ ንሰላም'ዩ ነይሩ።

ንስኻ ትሃንጾ መንደቕ ዓሙቕ ሰረቱ፡
ተደፊኡ ዘይኑኖ ፍጹም ብኡነቱ፡
ካበይ ዝመጸ ሰመንቶ'ዩ ዘገርም ጽንዓቱ፡
ጸላእትኻ ኢዶም ሂቦም ጠፊኡዎም ብልሓቱ።

እቶም ዘይፈልጡ ዑምቆት ልብኻ፡                                                  ሕመቕ ዝመስሎም ምምሃር ካባኻ፡
ባሕሪ ሰጊሮም ዘጸልሙ ስምካ፡
ኣሎና ንሕና ስኽፍ ኣይበልካ።

ኤርትራ ኣምባሳደራታ ክንዲ ቁጽሪ ህዝባ፡                                        ብሓሳብ ጥሙራት ኣብ ሓደ ዛረባ፡ 
ዓለም ብምልእታ ብዙሕ ዘዛረባ፡
ዝፈሰሰ ደምና ቀይርናዮ ኣብ ጸባ።

ንሕና መንግስቲ ንሕና ህዝቢ፡                                                         ንምራሕ ብፕረስደንት ኢሰያስ ነቢ፡
ሓቂ ገዲፉ ዝበለ እንቢ፡
ዝዓግቶ የለን ክኸውን ናይ ጃንዳ ከልቢ።

ጉዕዞና ንጹር'ዩ ንቡሩህ መጻኢ፡                                                       ኣሎ ክዕንቅፍ ዝደሊ ተጻባኢ፡                                                         ቅርሕቲ ዝሰነቐ ክቱር ጽልኢ፡ 
ዕድል ኣይንሃቦ ከደናግር ህዝቢ።

ሰማእታትና ወትሩ ኣብ ልብና
ዓወት ንሓፋሽ
ገብረንጉስ መስመር                                                                     ነሃሰ 2, 2019.

Dm eri tv subscribe

ERi-TV: ረፖርታጅ - ፈንቅል ኣብ መበል ሰላሳ ዓመቱ