Dehai

ማንዛዊ ህዝባዊ ሰሚናር ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣብ ጀርመን * 20/03/2022 ስዓት 14.30 * ኣዳላዊ ሃገራዊ ማሕበር ደቀኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን

Posted by: ሃገራዊ ማሕበር ደቀኣንስትዮ ኤርትራውያን ጨንፈር ጀርመን

Date: Wednesday, 09 March 2022

image.png