Dehai

ሓበን ሃገር ራብዓይ ግንባር!

Posted by: Semere Asmelash

Date: Tuesday, 03 October 2023

ሓበን ሃገር ራብዓይ ግንባር!

ሠሉስ 3 ጥቅምቲ 2023
Thumbnail

ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ብ22 መስከረም 2023፡ ቅርዓት ሃገራዊ ምትእኽኻብ ኤርትራውያን ክዘርግ ዘንቀደ ዕብዳን ሎም ዘመን ብምቅዋም፡ ምዕሩግ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካዪዶም። ክብርን መሰልን ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ክሕሎ ዝጠልብ ልዕሊ 10,000 ክታም ዝሓዘ ደብዳበ ድማ ናብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ኣረኪቦም።

ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ፡ ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ ዝጽንብልዎ በዓላትን ዘካይደዎ ሰላማዊ ሰልፊን፡ ብብዝሒ ተሳተፍቱን ስነ-ምግባሩን ኳዕናን’ዩ። መርኣያ ርዝነት ኤርትራዊ መንነት ድማ’ዩ። ናይ 22 መስከረም ሰላማዊ ሰልፊ ዓባይ ብሪጣንያ ከኣ፡ ነዚ ምስኩር ጭውነት’ዚ ደጊሙ ብምኹላዕ፡ ብተዘዋዋሪ መገዲ ኣብ ዕብዳን ሎም ዘመን ዝተራእየ ነውራም ተግባር፡ ንባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘይውክል ጓና ተርእዮ ምዃኑን ዋናታቱ ካልኦት ምዃኖምን ዘነጽር መልእኽቲ ዘመሓላለፈ እዩ።

ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን፡ ኣንጻር ህዝቦምን መንግስቶምን ዝቐንዐ ተጻብኦታት ኣብ ዝቕልቀለሉ፡ ብልዑል ውህደት ቅልጡፍ ግብረ-መልሲ ምሃብ ባህሎም’ዩ። ሓያሎ መንግስታት ንዜናዊ ስርሓትን ማልዶትን (ሎቢ) ብርኩት ወፍሪ ከፍስሱ ከለው፡ ኤርትራ ግን ከምኡ ዓይነት ፈሰስ ዘድልያ ሃገር ኣይኮነትን። ዜጋታታ፡ ብዘይ ዝኾነ መምርሒ፡ ብተበግሶኦም፡ ንሃገራዊ ጉዳዮም ባዕሎም ዝጣበቑ እዮም። ፈታዊን ጸላኢን “ኩሉ ኤርትራዊ፡ ኣምባሳደር ሃገሩ’ዩ” ክብል ዝተቐሰበ በዚ ምኽንያት’ዚ እዩ።

ህዝባዊ ግንባር ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ “ፖለቲካዊ ንቕሓት ኣብ ሓፋሽ ምስዝሰርጽ፡ ናብ ብርቱዕ ነገራዊ ሓይሊ ይቕየር” ዝብል እምነት ዝነበሮ ውድብ’ዩ። በዚ ኣመለኻኽታ’ዚ ዝተዀስኰሰ ሃገራዊ ንቕሓት ከኣ፡ ንመኸተ ኤርትራውያን ወትሩ ኣብ በሪኽ ዝባንን ጽኑዕ ዕርዲን ከምዝሰፍር ገይሩዎ። ኤርትራውያን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይሃልው ኣብ ወጻኢ፡ ኣብ ጉዳይ ሃገሮምን ዓለማዊ ኩነታትን ኣናብባኦም ተመሳሳሊ ዝኾነሉ ምኽንያት፡ ብቐንዱ ውጽኢት ናይዚ ንቕሓት’ዚ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሓባራዊ ርድኢትን ንቕሓትን ኣብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ብቐሊሉ ዝርከብ ጸጋ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ተሪር እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ፡ እምነቱ ኣብ ነብሱን ንቕሓቱን ብምንባር፡ ጸጋታቱ ዘወሃህድ ውዳበን መርበብን ፈጢሩ፣ ባዕሉ ጠበቓ ፍትሓዊ ጉዳዩ ክኸውን በቒዑ’ዩ። ድሕሪ ናጽነት ከኣ፡ በዚ ብልሕን ንቕሓትን’ዚ፡ ንኹሉ ዓይነት ብድሆታትን ሽርሒታትን እናጠሓሰን እናሰዓረን ብቐጻሊ ኣብ ጎደና ዓወት ኣብ ምምራሽ ይርከብ።

ኤርትራ ኣብ ርእሲ’ቲ ሓቀኛን ፍትሓዊን ዕላማኣ ተወሳኺ ሓይሊ ዝኾና ዘሎ ረቛሒ፡ ዕዙዝ ሱታፌ ዜጋታታ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ’ዩ። ክንዲ ዝዀነ፡ እዚ ኣብ ፍሉይ ታሪኻዊ ክውንነት ናይዚ ሃገር’ዚ ዝማዕበለ ሓያልን ኣድማዒን ህዝባዊ ዲፕሎማሲ፡ ክዕቀብን ዝያዳ ክምዕብልን ይግባእ። ሃገር ትተኣማመነሉን ትሕበነሉን ራብዓይ ግንባር ብምዃኑ!

ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ፡ ንቕሓትን ጥምረትን ህዝቢ ኤርትራ፡ ልዕሊ ዝኾነ ዓይነት ብድሆ በሪኹ ዝቕመጥ ምዃኑ ደጊሙ ብምርግጋጽ፡ ሕጂ’ውን ብድሕሪ’ዚ ዕብዳን’ዚ ንዘለዉ ሃንደስቲ፡ ሃቐንኦም ቅንጡእ፣ ኣተናኦም ምኽሉእ ምዃኑ ኣርዲኡዎም ኣሎ። ነቶም መሬትን ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ በበይኑ መሲሉዎም፡ ክሳብ ሕጂ ፍረ ኣብ ዘይብሉ ሃልኪ ተጸሚዶም ዝጸንሑ ሰብ ግጉይ ቅማረ ከኣ፡ “ደጊምሲ ቅበጹ!” ዝብል ሕልናኦም ዘዕርብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም ኣሎ። ዘስተውዕል ኣእምሮ እንተለዎም፡ ህዝቢ፡ መንግስቲ፡ መሬት ኤርትራ፡ ሓደ ኣካል – ሓደ ተምሳል፤ ሓደ ሓይሊ – ሓደ መንፈስ እዮም።- ንዘንተ እለት!

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣDr. Fikrejesus Amahazion at the XXIX International Rosa Luxemburg Conference in Berlin on January

Dehai Events