Videos

Eri-TV Fiorina Drama: ሽልማት ቀይርለይ - 'ተፈናቒልካ ወጻእ ምኻድ ስልማት ኣይኮነን'

Dm eri tv subscribe

ERi-TV ጉዳይ ኣብ ዘተ: Sophia Tesfamariam & Dr. Tesfay Aradom - ዘተ ምስ ወ/ሮ ሶፍያ ተስፋማርያምን ዶ/ር ተስፋይ ኣርዓዶምን