Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Mar 29, 2017 9:10 PM
173.73.175.84

ክቡር YHM,

Thank you for the music treat from the Ellites. I listened to them, and it's lovely. I wish them success!

ስእለ
Mar 29, 2017 9:00 PM
173.73.175.84

ቃቒታ	
===
ኣምበጣ ነፋሪ ቃቒታ
ራሃጸይ ዘራእተይ ዝበላዕካ
ልቢ ግበር ክንደይ ከይጥዕመካ
ኣምላኽ ኣሎ ክሕጽሮ ዕምርኻ

ሽሻየይ ሪእየዮ ጠፊኡ
በሊዕካዮ ሸዊቱ ጭልቅዑ
ስድራ ሙሉእ ጥምየት ተቓሊዑ
 
ገሪሙኒ ‘ቲ ብልሒ ኣስናንካ
መጋዝ ድዩ መቐስ ቆማሚጣ
ትበልዖ ተውጽኦ ኣብ ደቒቓ

ጉዳም ፍጥረት ብእኩብ ትሃጅም
ልዕሊ ነብሱ ዝሽምጥጥ ዝጣጥም
በላዕተኛ ኣብ ስዓት ተባድም

ሓሰኻ ምድሪ ትበርር ትነፍር
ዓመጸኛ ብሊዑ ዘዕገንግን
ራሓቐለይ ጉህየ ኣለኹ ሕርር
YHM
Mar 29, 2017 12:55 AM
50.156.45.134

ስእለ this one is for you...

The Ellites!

It is always great to discover that we've very talented and beautiful young Eritreans... we can all be proud of... What makes my day is to know that we've many awesome youg Eritreans like The Ellites. They're amazing! I believe they're all very talented and beautiful musicians and singers... and stars of the future. I am now a fan and love all their work. However, their guitarist... Moses wow! He's incredibly very talented... He has a unique playing style, and I can't wait to hear more of his/their work.

You can check all their music/work on youtube. You can see he is amazing guitarist that probably some of you know... him, and his sibling... The Ellites!

https://www.youtube.com/watch?v=L35AfzpsXlU (Kirar)

https://www.youtube.com/watch?v=aVSpDAVJrIs

https://www.youtube.com/watch?v=p0k0kkSlbGo

ስእለ
Mar 27, 2017 9:09 PM
173.73.175.84
ሸያብ’ዶ ክናብ፧
=======
ሕማቕ ጥሪትካ ትሸጦ ትልዉጦ
ሸያብ ኣቦኸ እንታይ ትገብሮ፧

ሸያብ ኣቦ ዝዓወነ ኣብ ምምባር
ዝለመደ ምሕሳው ምትላል
ዝሓንገደ ዳዊቱ ካብ ምድጋም
‘ታይ ትገብሮ ክወጽእ ካብ ጸላም፧

መጉሃይ ሰቡ እንቋቑሖ ኡጋል
ራኢ-ኣልቦ ሕማም ዓባይ ሳዓል
እንታይ ትብሎ ክጽሊ ክመሓር፧

ወሽለኽለኽ ስንቁ መኸተ መርዘኑ
ነውራም ሸያብ ዝጭድር ከዐኑ
ብድሕሪ ሚድያ ትዕቢት ተጎንጒኑ
መሻረዊ ኣነ ፈልጥ ብርዑ
‘ታይ ንበሎ ከዐሪ መስርዑ

ብሓሶት ጸለመ እቶት ዘኻዕበተ
ንሃገር ከይሰርሕ ኣይፋልን ዝበለ
ብቑሩብ ቁራቦ ክብሩ ዝደለለ
ምስ ተማምን ገበል ሓቢሩ ዘዐመ
ኣብ’ቲ ቀውጢ እዋን ኢዱ ዘጣመረ

ጸረ-ሃገር ናይ ቃላት ወሓለ
ዕብየት ኤርትራ ብኾፉ ዝምነ
ሓደ ካብ ዑቡያት ቀለታ ኪዳነ
ዓርኪ ተኹላ ተወልደብርሃን ገብረ

‘ታይ ንበሎ ሸያብ ዝዓወነ
ሓሰር ንፋይ ሕልሙ ዝቖንቆነ
ኣብ መፈንጢ ካይላ ዘይበሰለ

ዝፈልጦ ዘይብሉ የገማድሕ በይኑ
ጫፍ ሒዙ ይውጭጭ ንነብሱ ኣእሚኑ
ብቐረባ ማዕዶ ዝሰምዖ እዝኑ

ዘይሓፍር ግብዝ ዘይፈልጣ ንነብሱ
ይውርዚ ይምድር ኣብ ዓራት ደቂሱ
ሃብሮማት ሰብ ስረ ብኾፉ የናሹ
ስእለ
Mar 24, 2017 8:58 PM
173.73.175.84
ናቕፋ
===
ሓወልቲ ስዉኣት ናይ ህልዋት ሓበን
ናይ ጽንዓት ምልክት ዘይትድፈር ደጀን
መላግቦ ታሪኽ ናይ ሎሚ ናይ ቀደም
ኩርዓት ኢኺ ናቕፋ ታሪኽኪ ይተንተን

ሰውራ ኤርትራ ዘዕኮዅኪ ሓቚፍኪ
ገድልና ክዕወት ኣጆኹም ዝበልኪ
ብመድፍዕ ብቦምባ ኩሉ ተፈተንኪ

ሽግ ነጻነት ኢኺ ናይ ሓርነት ደወል
ጸግዒ ተጋዳላይ ኣብ መኸተ ጸገም
ማዕጾ ደጀን ሳሕል ከርስኺ ዘይድፈር

መናሃርያ ሰውራ ዝኾስኮስኪ ጅግና
ሓንሳብ ንሓዋሩ ደርጊ ዘይደፈራ
ብቐረባ ሩሑቕ ሪኡ ዝስኣና

ፍተውራሪ ዓወት ጸላእቲ ዘጽነትኪ
ናቕፋ ኢሉ ክብገስ ሓሞቱ ዘፍሰስኪ
ተኸፊሉ ዋጋ እስኺ ሲዒርኪ
ነጻ ኤርትራ ኣብ ካርታ ኣስፊርኪ

ስእለ
Mar 22, 2017 9:09 PM
173.73.175.84
ክሓጽር ስሃሮ
=======
ኩሉ እንሓልሞ - ንጽዕሮ ንገብሮ 
ኣብ ሓደ ንጥመሮ - ብዘይ ሓንሳብ’ሞ

ጉልበትና ዓቕምና
ኣብ ሓደ ወዲብና
ከምታ ናይ ቀደምና
ንበገስ ንዕዮ 
ኣብ ግብሪ ነርእዮ
ክንበጽሖ ንደልዮ

ንድገሞ ‘ቲ ታሪኽ 
ኣብ ኩሉ ብሰፊሕ
ክብርና ክብርኽ

ኣይንበል ሰንደልደል - ኣብ ሓድነት ንዕሰል
ጸላኢ ክኹምተር - ዓወትና ክኹመር!
New
Mar 21, 2017 9:12 PM
166.107.163.3
ስእለ, I just want to say thank you, and please keep writing.
ስእለ
Mar 20, 2017 9:15 PM
173.73.175.84
ንሓጐስ’ዩ
=====
እዚ ኹሉ ኮለል
ላዕሊ ታሕቲ ሕምበለል
ሸቐልቀል ጸለለል 
ኣብ’ዛ ኩርኳሕ ዓለም

ንሓጐስ’ዩ ደስታ
ንራህዋ እፎይታ
ክሳብ ሞት ስንብታ

ዘስደምም ጸደፍደፍ
ስስዐ ሃነፍነፍ
ንምጭባጥ ሓጐስ


መዓልቲ ሓጺሩ
ለይቲ ንውስኸሉ
ይኣኽለኒ ዘይብሉ
ስእለ
Mar 17, 2017 11:44 PM
108.45.183.55
ግዜና’ዶ ተሻምዮሞ፧
==========
በይንና፣ ሓቢርና፣ ዕላል ጸወታና 
ሓጺርን ሰፊሕን ትንታኔ ጽሑፉና
ፖለቲካ ኮይኑ ወግዒ ዘረባና

ኢዶም ኣይስኣኑ ጭፍራ ጎረቤትና
ዕላሞኦም ወራር፣ ቅንኢ፣ ሕስድና
ተሻምዮሞ ወርቃዊ ግዜና

ጃንዳ ክሕስዉ ንፍትሒ ክዓብጡ
መሬትና ወሪሮም ደቂሶም ክሓድሩ 
ሃገር መቓቒሎም ኣብ ስልጣን ክነብሩ
ኣይፈቐድናን ክንርእዮም ክዓብዱ
ተገዲድና ክነግሮም’ቲ ሓቁ

ብቕዓት-ኣልቦ ጊሓት ተደርበሹ
ጸቢብ ርእሶም ታሪኽ ዘራኽሱ
ፍጮ ትግራይ ኣብ ሓቂ ዝንእሱ 
ናይ ስርቂ ጉጂለ ካብ ባዕዲ ዘይሕሹ
ግዜና ሰሩቖም ናበይ ከይግስግሱ 

ስእለ
Mar 16, 2017 3:04 AM
108.45.183.55

ገናሒ ሲኢኑ
======
ኣንታ ‘ታይ ዘመኑ ‘ታይ እዋኑ
መፈጠርካ ከም ሰብ ትጸልኣሉ
ወዲ ኣዳም ሓሲሙ ጨኪኑ
ናብራ ዓሳ ሪዒምዎ ኩሉ

ማሃይም ሙሁሩ
ድኽኡ ሃብታሙ
ሓርገጽ ተቐይሩ

ሰብ ቀቲሉ ሓሪዱ ዘልዚሉ
ዕዳጋ የውርድ ኲሊቱ ኣካሉ
ክሽየጥ ክልወጥ ገንዘብ ክኸስበሉ

ሱሱዕ ዓሻ ንሕስያ ዘይብሉ
ተጸሊሉ ገናሒ ሲኢኑ
ረሲዕዎ ሓላፊ ምዃኑ
ስእለ
Mar 14, 2017 5:39 PM
108.45.183.55
ፎ በልዎ! 
===== 
ሰሚዐዮ 'ቲ ወይጦ ክምድር 
በጨቕ ክብሎ ዝነበሮ ሕዱር 
ዉዱቕ ዓንጃል ተበላጺ ምሁር

ሕማም ወገን ኣውራጃዊ ጠባይ 
ድሑር ባህሊ ናይ ሓድነት ተጻይ 
የኳማስዕ ንጹህ ንምግጋይ 

ሰነፍ ፍጥረት ኣርሒቑ ዘይጥምት 
ሕሉፍ ታሪኽ ዘይውከስ ዘይፈልጥ 
ኣብ ናይ ጥፍኣት ዓንኬል ንበይኑ ዝዕገሽግሽ 

ፎ በልዎ እዝኒ ኣይትሃብዎ 
ኣይትቕረቡ ፍጹም ረሓቕዎ 
ፌራ'ዩ ፈውሲ ዘይርከቦ 

ፈላላዪ ጸረ-መላግቦ 
ድሑር ፍጥረት መድረኽ ዝጠንጠኖ 
መኣዝን ዘጥፈአ ህውታትያ ዕዋኖ 

ዓኽ በልዎ ቀልቢ ኣይትሃብዎ 
ኣይትቕረቡ ፍጹም ረሓቕዎ 
ዓባይ-ስዓል ፈውሲ ዘይርከቦ
ስእለ
Mar 12, 2017 4:04 PM
108.45.183.55
ሃለውለው ማዕዶ የለን ዝፍይዶ
===============
መሸላ ኣይሕሎን ካብ ሩሑቕ ካብ ማዕዶ
ኣብ’ቲ ግራቱ’ዩ ኣብ’ቲ ዝሸወቶ
ብዋሪ ጨራሩ ከይብላዕ ህንኩቶ

ሃገር’ውን ኣይዓብን ካብ ሩሑቕ ካብ ማዕዶ
ኣብ ውሽጢ ኰንካ’ዩ ኣብ ርስቲ ዓደቦ
ራሃጽ እንዳፍሰስካ ‘ቲ ዕዮ ዝሓቶ

ቀለታ ኪዳነ፣ ተወልደብርሃን ገብረ
ናይ ሓሶት መሲሃን ናይ ጥፍኣት ወሓለ
ዓጀውጆው ግደፉ ብተግባር ዘይስነ

ኣብ ኢንተርነት ቡዙሕ ተለፍለፍኩም
ሰራሕ ቅያ እንተኣቋናጸብኩም 
ቃና “ትውጋሕ’ሞ” ተደገምኩም
ለውጢ ኣይመጽእን ገምቢ ተጸጊዕኩም 

ምዕባሌ ስልጣኔ ኣብ ባይታ ክትርእዩ
ኣብ ታሕቲ ወሪድኩም ምስ ሃብሮም ጉየዩ
ካብ ሩሑቕ ካብ ማዕዶ እዝኒ ኣይተጽሙሙ
መዝሙር ልኣኽትኹም ኣይትደጋግሙ
ቀደም’ዩ ፈሺሉ ሰማዒ ሲኢኑ

ስእለ
Mar 9, 2017 11:20 PM
108.45.183.55
ተወልደብርሃን ገብረ
===========
ብዙሕ’ዩ ዝዛረብ
ዝሕንጥጥ ወረቐት
ዝመለኦ ግለት

ኢዱ ዘይሕውስ
ኣብ ስራሕ ዝሕንክስ
ሃብሮማት ዘናእስ

ትዒቢት ዝሰርነቖ
ዓርኪ “ትውጋሕ’ሞ”
ይውርዚ ካብ ማዕዶ
ብስም ተቓውሞ

ናይ ደገ ናይ ውሽጢ
ተጻብኦ ጻዕቒ
ምዕባለ ዝቖጺ
ህዝብና ዘሳቒ
ደጊፉ ይፋጺ

ካብ መላእ ኣፍሪቃ
ሰላማ ዓቂባ
ንህዝባ ወዲባ
ትምርሽ እንተላ
ኤርትራ ጥራሕ’ያ

ግና ነዚ ኣናኢሱ
ምስ ጸላእቲ ደቂሱ
ሕልንኡ ሸይጡ
ሻዕብያ የናሹ

ገብረ፣
ቁምነገር ‘ተለካ
ልዕሊ’ቲ ዘረባ
ኣብ ታሕቲ ወሪድካ
እጂገ ሰብሲብካ
ኣበርክት ግዴኻ
ንዕብየት ንራህዋ

ዓጀውጆው ግደፎ 
ካብ ሩሑቕ ካብ ማዕዶ
ምሕንኳል ወፋሮ
እቶት ዘይርከቦ
ስእለ
Mar 8, 2017 4:17 PM
148.184.174.61
መርዓ ናበይ ከይከደኒ 
===========
ኩቡራት ወለደይ 
ሕያዎት ሓብሓብተይ 
ትምነዩ ጽቡቐይ 

ክንዲ መርዓ ገዝሚ 
ክንዲ ወርቂ ኩሕሊ 
ምምሃር ይሕሸኒ 

ዘይበርስ ሃብቲ 
ዘይጽንቀቕ ስንቂ 
ፍልጠት'ዩ ወርቂ 

ስለዚ ድልየተይ ስምዕዎ 
ሃየ ደግፍዎ 
ክቕጽል'የ ምህሮ 

ኣስፊሐ ክሓስብ 
ብፍልጠት ክደምቕ 
ሂወተይ ክምዕርግ 

እንተሓተትኹም ንሕጸ ንመርዓ 
ንገርዎም ይቕበጹ ብኣጋ 
ክመሃር’የ ክሳብ መወዳእታ 

ስእለ
Mar 5, 2017 1:20 PM
108.45.183.55
ነሞግሳ ዋዕሮ
========
‘ታ ሃርበኛ ኖሪት ፈታው ሪማ
ተቓለሰት ዕምሪ መዋእላ
ንሃገራ ነቲ ሓላል ህዝባ
ነሞግሳ Thank you ንበላ

ዋዕሮ ጅግና እወ ነመስግና
ንሃገር ንህዝቢ ብዙሕ’ያ ገራ
ዘይትመን ብወርቂ ገበራ

ከዳዕን ውራርን ዝሰዓረት
ሓዳስ ኤርትራ ዝሃነጸት
ሓድነት ሰላማ ዝዓቀበት

ትብዓትን ሲኒትን ዝመሃረት
ንዱሑር ባህልታት ዝበደሀት
ጸወታዊ ኣድልዎ ተቓወመት

ተዕልለና ንሕተታ ከይከደት
ንስማዓያ እንታይ ከምዘሕለፈት
Thank you ንበላ እንዳሰመዐት
ኣምበሳ’ያ ኣብ ዉዕሎ ዘኹርዐት 
ስእለ
Mar 3, 2017 11:16 PM
108.45.183.55

ንኽብሪ ኤርትራዊት ኖሪት ብምኽንያት በዓል ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት
================================================
ኤርትራዊት ኖሪት ትሰርሖ ትፈልጥ
ኣብ ሎሚ ነቢራ ንጽባሕ ትእምት
ርሃጻ ተፍስስ ትሰርሕ ትምክት
ብነብሳ ክትሓድር ድሕረት ከተወግድ 

ብድሎ ጨመተ ተኲሳ ተድምዕ
ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ትሰርዕ
ትኩርቲ ሃርበኛ ኮሪዓ ተዅርዕ

ከም ኩሉ ህዝብኺ ኤርትራ ትብሊ
ኣብ ሽግር መኸተ ትደምቂ ትሓኒ
ዓቃል ርግቢ-ሰላም ኣባይኪ ተድንኒ

ንሰላም ምዕባሌ ትጽዕቲ ትደኺሚ
ረብሪበ ዘይወጻ ሃገር ተገልግሊ
ዘይትሕለል ንህቢ ንዕረ ተምዕሪ

ኣብ ፍልጠት ምርምር ሂወትኪ ክዓቢ
ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ዝያዳ ክትዓሚ
ማርሻኺ ቀይሪ ኣብ ትምህርቲ ኣድህቢ

ኣቕልብሉ ፍልጠት ጠቕሚ ትምህርቲ
ኣስካላ ምዕባሌ እቲ ረቂቕ ሓይሊ
ጓልን ወድን ጸወታ ዘይፈሊ


ሃናጺ ኣእምሮ ድሕረት ዝቐበረ
ውቅያኖስ ባሕሪ ህዋ ዝበርበረ
ናይ ስልጣኔ ሓዲድ ንሩሑቕ ዘቅረበ
ትምህርቲ’ዩ ጨብጥዮ ሃየ

ቀልብኺ ዓቕምኺ
ሽውሃትኪ ፍቕሪኺ 
ይኹን ኣብ ትምህርቲ 
መንኮርኮር ስልጣኔ ዝድርዕ ሓይሊኺ
ስእለ
Mar 2, 2017 11:03 PM
108.45.183.55
ኤርትራዊ ኒሕ
========
ኒሕ ዓጢቑ ክምክት ዘንቀደ
ንተንኮል ጸላእቲ ሽዓ ዝፈለጠ
ብነብስኻ ምኽኣል ዕብየት ዝመረጸ

ንዕንቱር መከራ ጸኒዑ ዘውግሐ
ዉሑድ ህዝቢ ዕጽፊ ዝረብሐ
ኣብ ግብግብ ግጥም ክሳድ ዝበተኸ
ፈንቅል ምስክር’ዩ ወለዶ ዘኹረዐ

ከዳሚ ወራሪ ሓፍ-ሓፍ እንተበለ
ደመኛ ጸላኢ ፍትሒ ተቐበረ
ኤርትራዊ ኒሕ ፍጹም ነይጎደለ

ሓሶት ተጋለበ ዓሎቕ ተሸበበ
ተንኮል ተተኣልመ ዓመጽ ተጎተነ
ክበንን’ዩ ጽባሕ ግዜ ምስ ኣኸለ

ኣብ ነብሱ ኣሚኑ ህዝቢ ዝሓብሓበ
ብዘይ ኣፈላላይ ንኹሉ ብማዕረ
ኣይሰዓርን ኮቶ ዝኾነ እንተኾነ

ሓቀይ’የ ናይ ልቢ ፈትሹ’ዶ ሰነድ
ኣብዛ ሓላል ሃገር ናይ ሰማእታት መሬት
ኩሉ ‘ሎ ኣብ ውሽጣ ዝንገር ዝትረኽ

ራኣይዋ ኤረይ ብልቢ ኪድዋ
ንሽርክነት ስራሕ መርሓባ በልዋ
ንእሽቶ ምጭውቲ ዓብዪ’ዩ ሕልማ
ስእለ
Mar 1, 2017 5:20 PM
148.184.174.61
ግዜ ኣይምለስን 
=========
ግዜ ወርቂ’ዩ ክበሃል ሰሚዐ 
ኣይፈለጥኩን ሎሚ'የ ነቒሐ 
ምስ ዓረበ ዕድመ ምስ ተመጠ 
ጣዕሳ ትማል ምስ ተተራኣሰ 

ምስ ኣረግኩ ግደ ዕብየት ምስ ኮንኩ 
ዓይኒ ኣብዩ ድምበርበር ምስ በልኩ 
ብርኪ ኣቕቢጹ ምርኩስ ምስ ወሰኽኩ 
ፈሊጠዮ ግዜ መቐረቱ 
ምስ ሓለፈ ከም ንፋስ ነፊጹ 

ዝሞተ ኣይድበስ - ማዕበል ኣይቕለስ 
ግዜ ኣይምለስ - ጓህሪ ኣይኹለስ 
ኣቐዲምካ ሕሰብ - ኣብ ግዜ ዝኽሰብ 

ስእለ
Feb 28, 2017 12:44 AM
108.45.183.55
ወያነ ዕዋኖ
=======
“ሞታ ዝናፈቐት ኣንጭዋ: ኣፍንጫ ድሙ ተሸትት” 
“ኣዲኣ ገዲፋ ሓትኖኣ ትናፍቕ”
“ጥፋእ ዝበሎ ሓሩጭ ምስ ንፋስ ይበኣስ” 

እሂ'ሞ፡ መሲልካ እንታይ ኣምጻኻ፧

መሲልካ ንገሮ ኣይክምስሎን ክመስሎ 
እንተተረደኦ ወያነ ዒንኪላሎ፡ ኢለ'የ። 

እስከ ኣብራሃዮ፧

ምስ ህዝቡ ዝተባእሰ 
ሻዕብያ ዝነኸሰ
ታሪኽ ዘራኸሰ 
ዝሕባእ ኣብ ሓሶት ብድዐ…
ምምባር ዝጸልአ ጥራሕ'ዩ። 

ማለትካ፧

ምስ ህዝቢ ምበኣስ 
ምግፋዕ ምክልባት 
ምእሳር ምቕታል 
ኮቶ ዕምሪ ስልጣንካ ምሕጻር እዩ። 

ቀጽል

ምስ ሻዕብያ ምበኣስ 
ሕግን ፍትሕን ምጥሓስ 
ካብ ሓቂ ምሕንካስ 
ውድቀትካ ምቅልጣፍ።

ስለዚ 
ወያነ ተበራበር 
ካብ ሓቂ ኣይትህደም 
ካብ መሬትና ዝበል
ንሰላም ተማህለል 
ኣይተምበድብድ ነገር
ሓላፊት’ያ ዓለም…. ኢኻ ትብሎ ዘለኻ።

እወ እንተተረዲእዎስ።

ስእለ
Feb 25, 2017 8:35 PM
108.45.183.55
መን’ዩ ጋዜጠኛ፧

እቲ ብልክዕ ንሓቂ ዘቃልሕ
ዓይኒ ህዝቢ ሚዛናዊ በሊሕ
ንሞያኡ ከተግብር ዘይፈርሕ

ትኩር፣ ሞራል ዝወነነ
ዘየዳሉ ካብ ሃይማኖት፣ ወገን፣ ሕብሪ፣ ዓሌት፣ ሓራ ዝኾነ
ንሓቂ ከገልግል ዝመሓለ
ብስነ-ምግባር ተመልመለ
እዚ’ዩ ጋዘጠኛ ዝብሎ ኣነ

ተሓታቲ ብሕጊ ዝግዛእ
ብኽብሪ ሃገሩ ዘይጣላዕ
ንሓድነት ህዝቢ ዝምክት ዝስዋእ
እዚ’ዩ ጋዜጠኛ ብኽብሪ ዝጽዋዕ።

እቲ ዝምቡዕ ንሓሶት ዘጉልሕ
ልኡኽ ዓመጽ ንገንዘብ ዝሰርሕ
ትዕቢተኛ ከናቑት ዝሃልኽ
ተራ ሓሳዊ’ዩ ንኸብዱ ዘስብሕ።

ተንኮለኛ ንኤረይ ዘጸልም
ዝደናደን ዘይሕብራ ክቕልም
ብስም ነጻ ፕረስ ከም ኣድጊ ዝሃልል
ቀይዲ በተኽ’ዩ ንፕረስ ዝቐትል።

ተልመዴን፣ ዘይኮነ ዘውሪ
ከየረገጋጸ ዝሕንጥጥ ብሃውሪ
ዘደናግር፣ መታለሊ ህዝቢ
ጭብጢ-ኣልቦ ንጭብጢ ቀባሪ
እዝስ ኣይምልከቶን ናይ ጋዜጣ ክብሪ።