Dehai Message Board (DMB)

ስእለ
Jun 1, 2023 2:20 PM
173.73.27.183
ኣስተውዕል!

እቲ ዝሰመረ ሓቂ ዝዓተረ
ዝነቐሐ ሓይሉ ዝወደበ
ዕጥቁ መሳርዑ ዘደልደለ
ዕዉት'ዩ
ዝኾነ እንተኾነ
ሓሰመ መረረ
ነወሐ ሓጸረ
ሽግር ይበራረ

ኣብነት'ያ ኤርትራ ሃገረይ
ክድምና ባርነት ዝበለት እምብለይ

መኪታቶ ናብራ ጠለይ-ጠለይ
ዓመጽ ኣመሪካ ግብረ እከይ
ክብለጸልካ ጥልዕ በለለይሓ
ስእለ
Jun 1, 2023 10:50 AM
173.73.27.183
"ዝነዓቕካዮ የጥንስ" - ጋህዲ ኮይኑ ክነግስ

እዛ "ንእሽቶ"
"ድኻ" ምስ ትሕዝቶ
ብህዝባ ትፍቶ
ኣፍሪቃዊት ሃገር
ከመይ ኢላ
ሰሪሓ ትድረር
ባዕላ ትማሓደር፧

ዘደንጹ'ዩ ዘገርም
ሪኢኻ ክትኣምን
ጽንዓታ የስደምም

ኩሉ 'ቲ ሸርሕታት
ማዕቀብ እገዳታት
ኲናት 'ቶም ልኡኻት
ትብጥሶ ብብቕዓት

ይበል መሪሕነት
ጽንዓት ተወፋይነት
ዘይተምበርካኽነት

'ቲ ሓድነት ህዝቢ
ቆፎ ድኾን ንህቢ
ብሓደ ይፋኒ
ብጽንዓት ብዓቕሊ

ኣመሪካ ኣውሮጳ
ናይ ምዝመዛ ጃንዳ
እቲ ትዕቢትኩም
ሃርጋፍ ጠባይኩም
ሓሊኹ ኣውዲቕኩም

ስእለ
May 17, 2023 5:40 PM
148.184.174.62
ይኣክል!
=====
"ኣፍርቃ
ዝበልናኩም ስምዑ
ዝሃብናኩም ብልዑ
ከም ከልቢ ቆልዑ"
ደጊም
ኣኽቲሙ'ዩ ኣብቂዑ

ኣውሮጳ ኣመሪካ
ይኣክል!
'ቲ ዓመጽ ዘቃትል
ዓዲ ዘየጋብር
ትሕቲ ሰብ ዘሐድር

ኣይግባእን፣
ወርቅና ሂብና
ሺሻይ ማዓድና
ብርሃጽ ጉልበትና
ክትሰብሑ ኣብ ቅድሜና
ንሕና ብዕሩቑና
ብጥሙይ ከብድና

እወ
ይኣክል 'ቲ ዝምታ
ዓይኒ የዐሚትካ
ማዕቀብ ቅጥፈት ሚሂዝካ
ዘይብሉ ጣቋ
ስእለ
May 16, 2023 11:50 PM
173.73.27.183
እዚ ትዕቢተኛ
ጸረ-ሰላም መንቀኛ
ኣመሪካ - ዘይብሉ ዳኛ
ትፈልጡዶ - እንታይ ከም ዝብለና
ብቑሉዕ ጽሞና?

"እዛ "ድኻ" ሃገር
"ንእሽቶ" ዘይትድፈር
ሰሪሓ ትድረር
ዘይትብል ሃረምረም...
ነሳቕያ፡
ከይትኸውን - "ናይ ሕማቕ ጽቡቕ ኣብነት"
ኣብ ኣፍሪቃ መሬት"

እወ
"ትምኒታ ክጉንደብ
ክትበሊ - ኣብ ድኽነት ድሕረት
ኣብ ኲናት ከልበትበት
ነሸግራ
ንነጽላ
ብሸርሒ ብማዕቀብ"
ስእለ
May 15, 2023 2:40 PM
148.184.174.62
ይበል ኣቀባብላ
ንመንግስቲ ኤርትራ
ኣብ ሃገር ቻይና!

ብጣዕሚ ምዕሩግ
ቀልብኻ ዝሰልብ
ውሽጥኻ ዘዐግብ
ክብርኻ ዝድርብ
ምሕዝነት ዝሕብሕብ

የቐንየልና ቻይና!
ንብል ኣለና ድንን ትሕት ኢልና
ስለ'ቲ ኣኽብረትኩም
ዘርኣኽሞ ኣብ ዕድምኩም
ፕረሲደንቲ ኢሳያስ ጋሻኹም

"ክብሩ መጠን ነብሱ የኽብረካ"
ስእለ
May 15, 2023 1:26 PM
148.184.174.62
'ቲ ምጽማም 'ቲ መስዋእቲ
እቲ ስቓይ 'ቲ መውጋእቲ
እቲ ግፍዒ 'ቲ ጭንቂ
እቲ ከርተት ላዕሊ ታሕቲ
ኣብ በረኻ ኣብ ጸናዕቲ
ንዓመታት ቀትሪ ለይቲ
ኣንጻር ሸርሒ 'ቶም ዓመጽቲ
ንነጻነት'ዩ ነሩ ንሓርነት
ንዜግነት ኤርትራውነት
ንማዕርነት ልእላውነት

ተዓዊቱ ጋህዲ ኮይኑ
ሳላ ጽንዓት 'ቶም ጀጋኑ
ኩሉ ሕሰም ተጻወሩ
ከይሰምበዱ ከይተዳህሉ
ኣብ መትከሎም ደው ዝበሉ

ዮሃና!
እንኳዕ ኣሐጎሰና
ናብ መበል 32 ማዓልቲ ነጻነትና ብዓወት ዝበጻሕና!

ኣብ በጂንግ ኣብ ቻይና
ኣምበልቢላ ባንዴራና
እልል በሉ ዘምሩላ

ጽንዓትና'ዩ 'ቲ መትከልና
እቲ ራኢ ስዉኣትና
ፍረ ሂቡ ንዕብየትና
ንቐጽሎ ሓደ ኰና

ስእለ
Apr 28, 2023 4:09 PM
148.184.174.62
"ኮኾብ ጽባሕ ተወሊዱ"

ቊርጽ ቅምጥ ኢሉ
ኤርትራዊ መሸከሉ
'ቲ መልክዑ ሕብሩ
ዓለም ኣገሪሙ

ኣብ ኲዕሶ ጥበቡ 
'ቲ ኽእለቱ ዓቕሙ
ብርእሱ ብእግሩ
ምትኳስ ቀብቂቡ
ኣውሮጳ ኣጸሊሉ
ኢሳቕ! ኢሳቕ! ኣቢሉ

ዝወለደ ተሓቢኑ
ፈታው ኲዕሶ ኣመስጊኑ
ዕድመ ይሃብካ ኢሉ ኹሉ

Keep it up Alex. The future is yours.
ስእለ
Mar 29, 2023 3:14 PM
148.184.174.62
መን ይገርሞ
በዚ ዝካየድ ዘሎ
ኣብ ንዮርክ ኣብ ጀነቫ - መጋባእያ ውዕሎ
ንዓይ ጥራሕ ስምዑ ፍትሒ ጎደሎ፧

እወ መን ይገርሞ
ብዓርከይ ዓርክኻ
ወገነይ ወገንካ
ሕኸኸኒ ክሓከካ
ጥልዕ በለለይ ክብለጸልካ
ፍትሒ እንተሞተት ሲኢና ማሓዛ
ኣብቲ ጸልማት ናይ ዓመጽቲ ገዛ፧

ዩኤን/UN ዝብልዎ ዘይቕበጽ ባይቶ
ድልየት ምዕራባውያ ዘኳድዶ
ሸውራር ሓደ ዓይኑ ጋህሚ ዘዐመቶ 

ታሪኹ ዘሐፍር ክንገር ክዝንቶ
ብኣመሪካ ዝዝወር ውድብ ኮንቶ
ጸረ-ፍትሒ ኩሉ'ቲ ዘድምጾ       

እወ

ንዓመታት ፍትሒ ዝቐተለ
ዝሓንገደ ከይሕደስ ከይዕረ
ብልሺው ውድብ ዘይብሉ ጠገለ 

ብስም ዓቃብ ሰላም ሰባት እንዳዋፈረ
ብስለላ ተንኮል ጅቡኡ ዘህጠረ
ነውራም ውድብ ብቕጥፈት ዝልለ

ብቻርተሩ ዘይምራሕ ዘይእለ
ቀይዲ-በተኽ ኣብ ስራሕ ዘየለ
ቅበጽዎ! መይቱ'ዩ! ሬሳ ዘይተቐብረ
ስእለ
Mar 23, 2023 8:01 PM
173.73.27.183
ኣሰይ! ኣሰይ!
ባህ ኢልዋ ነብሰይ
ምዅርማይ ኣብቂዑ ኣሳፊሑ ብርከይ

ድሕሪ ብዙሕ ገልታዕታዕ ገልጠምጠም
ምግጫው ምግፋዕ በቲ ንፋስ ማዕበል
ንዓመታት ንፍርቂ ዘበን
መስዋእቲ ከፊለ ስቓይ ሕሰም
በጺሐዮ ምዕራፍ ከዐርፍ ክሕከም
ንጽባሕ ክጥምት ጸገመይ ክድምደም

ኣብ ሕርሲ ቃንዛ
ኣብ ጉዕዞ ደውታ
ምውዳቕ ጻሕታ
ምቑራጽ ተስፋ ...
ኣሎ ኣብዛ ሂወት ዒታ
ግና
ህጻን ምስ ተወልደ
ደውታ ምስ ኣኽተመ
ዓወት ምስ ጓዘመ
ሓጐስ ኮይኑ - ይርሳዕ ኩሉ ዘጋጠመ 

እሞ
ንኺድ ጥራሕ
ዓወት ብጻዕሪ'ዩ ዝብጻሕ!
ስእለ
Feb 20, 2023 4:09 AM
173.73.27.183
ንሰይጣን ዘሰምብድ ንምዕራብ ዘሐርቕ እንታይ’ዩ፧  
=======================

ንሰይጣን - “መስቀል”
ንምዕራብ፡
. ዘይክድም መራሒ ሃገር
. ምዝመዛ ዓመጽ ዝጻረር 
. ፈታሕ ሽግሩ ባዕሉ ዝናበር
. ነብስኻ-ምርኮሳ እምነቱ መትከል …

‘ዘን ቍንጪ ትዃን ሳልሳይ ዓለም
ርእሰን ዝሓማ ህዝቢ ክድረር
ሰላም ይዘርጋ ክሕሎ ጥቕመን

ስምምዕ ሰላም
ሓቢርካ ምምባር
ቅድሚት ምስጓም
ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ
ሃገረ ሶማልያ
ገርለን ነውጺ
ጸጕሪ ዘንጺ

በዚ ሰምቢደን
ልበን መሊቖን
ይሕብሕበኦ
ይምውልኦ
ነቲ ኣበከነ
ጃንዳ ወያነ

ሰላም ክዘርግ
ጽልኢ ክሕብሕብ
ንረብሓ ኣዛብእ

ኣመሪካ ኣውሮጳ
ናይ ዓመጽ ጃንዳ
ሃገራት ከይዓብያ
ብነጻ ሕርያ
ይገብራለን ድብያ
ስእለ
Feb 14, 2023 12:01 AM
173.73.27.183

መርከብ ሰላም
=======
መርከብ ሰላም ጡሩምባ ነፊሓ
መለኸት ራህዋ ብስራት ተስፋ
ካብ ወደብ ባጽዕ ናይ ልምዓት ቦታ

ኣምበልቢላ ኣርማኣ ሰንደቓ
ኣልዒላቶ ‘ቲ ታኮ መልሕቓ
ጀሚራቶ ጉዕዞ ቡሩህ ተስፋ
ጉዕዞ ሰላም ምስ ጐረባብታ

ከይትጽገም ኣብቲ ነዊሕ ጉዕዞ
ከይቲድንጒ ‘ቲ ወደብ ክትበጽሖ
ካፕቴን ሓገዝ ኣይንንፈጎ

ከይህውኻ እቲ ማዕበል ባሕሪ
ሞሾምቦባ ‘ቲ ንፋስ ደሃሊ
ንሓልዋ ብለይቲ ብቐትሪ
ንዅነላ እምባ ትኵር ንስሪ
ሰእለ
Jan 30, 2023 4:00 PM
148.184.174.62
ፖለቲካ ጉድ'ምበር ረኺብካ!
=================
ኩሉ ተንታኒ
ፖለቲካ ማሃሪ
ከሳሲ ኣራሚ
ምስ ኮነ ሰብ ሎሚ
ፖለቲካ ዓርዒሩ
ፈዂሱ ሚዛኑ

ኩሉ መታለሊ
ሃዳዲ ዓፋኒ
ይፈልጥ'የ ባሃሊ
ይብል ኣመኑኒ

ኣብ ፈይስቡክ ቲዊተር
ዩቲዩፕ መሰንጀር
ዝጸሓፍ ዝንገር
ርእስኻ የናውጽ
ልብኻ ይህውጽ
የቃጽል የሐርቕ

ተፈተሽካ ባዶ
ዘይብሉ ትሕዝቶ
ጸረ-ሰላም ኮንቶ
ንፋስ ዘራጊቶ

"ፖለቲካ ኩሉ ለመዶ - ከፈአ
ጣፍ ኩሉ ዘረኦ - ጠፈአ"
ዝበሃልስ ሓቂ ኮይኑ
ምስ ሰማዕካ ወሽላኻት ገዋኑ
ሓሳባቶም ካብ ማዕዶ ዝጨኑ
ስእለ
Jan 25, 2023 2:48 PM
148.184.174.62
ህዝባዊ ሰራዊት
ብዓል ሙሉእ ኣምዑት፣
ክትኣቱ ሰላሕታ
ክትወጽእ ብዓውታ
ብዓወት እልልታ
ቀጺዕካ 'ታ ዒታ
ምኽዳም ክእለታ
ንባዕዲ ንጻዕዳ

ሕጂኸ ናበይ ናበይ፧

እስከ ንበረለይ
ሰስን ዓንትረለይ
ሓበን ኢኻ ክብረይ
ስእለ
Jan 23, 2023 9:26 PM
173.73.27.183
ስምዑ'ባ
እዚ ሻዕብያ
ሰራሒ ቅያ
እንታይ'ዩ ጉዱ
ዓው ዓው ዘይፈቱ፧

ባቃ ትም!
ስቕ ሕትም!
ወይከ ትንፍስ!
ዘይጅሃር ፋርስ
ጸላእቱ ክድምስስ
ክስዕር ከዐግስ

'ቲ ድምጹ ኣህጥሙ
የሳልጥ ዕማሙ
ርኣዩለይ
ስምዑለይ ዘይብሉ

እዝስ
ትብዓት ድዩ ርዝነት
ነብሰ-ተኣማምነት
ልቦና ብልህነት
ወይስ
ምኽታት ምዕራባዊ ቅጥፈት፧

ዶስ
ጸሊኡ ፈኾስኮስ
መሪጹ ክዕገስ፧

በቲ ስቕትኡ
ተባዕ ስርሑ
ዓመጽቲ ሪዒዶም
ኣትዩ ኣብ ከብዶም

የጸልሙ ስሙ
ጭብጢ ዘየብሉ
እንዳተቐባበሉ

ወይ ሻዕብያ
ኣብነት ኣርኣያ
ምዕራብ ቀዊጥካያ

ወያነ ተደብያ
ስሪኣ ኣፍቲሕካያ
ጸበልካ ኣስቲኻያ
ግርም ገኒዝካያ
ስእለ
Jan 20, 2023 6:00 PM
173.73.27.183
መርሃው ጸበባ
=======
ይከኣሎ ዋርሳይ ንስሪ ቆሊባ
ጽኑዕ ኣብ መትከል መርሃው ጸበባ
ንኽብርታቱ ከፋሊ ዋጋ

ንኤርትራ ሃገርና
ንነጻነት ክብርና
ንዜግነት መሰልና
ኩሉ ‘ድዩ ኰይኑልና

ዝወነነ ናይ ህዝቢ እምንቶ
ዉሕዉሕ ከልቢ መንገዱ ዘይዓግቶ
ጠሓሕሻ ገጢሙ ዝሰልጦ

ሃብሮም’ዩ በሊሕ ቀደም ብዓንተቦ
ዋልታ ሃገር ማንም ዘይደፍሮ
ሩጉጽ ዓወቱ ኣብ ዝወዓሎ

ዓቕሊ ትዕግስቲ ዝተዓደሎ
ኣርሓ ሃገሩ ዝስዕር ድሎ
ጎብለል ሓርበኛ መን ይወዳደሮ!

ኣብ ስራሕ ንጡፍ ጻዕረኛ ትኵር
ናይ እንዳማቱ ቊሊሕ ዘይብል
እቲ ስቕትኡ ኣባይ ዝስዕር

ወርትግ ይኾርዕ ስሙ ጸዊዐ
ከይተማታእኩ ጸበሉ ይልከ
‘ቲ ጸበል ጽንዓት ሃገር ዘውሓሰ
ስእለ
Nov 8, 2022 4:08 PM
148.184.174.62
ጃንዳ ወያነ መዓስ ፈትያ ኰይና ለድያ
ተጨፍሊቓ'ያ ተረጊጻ ኣካል መሓውራ
ዝፈረመት ኣብ ፕሪቶርያ ተደቢራ

እወ ተደሲቓ'ያ ተዳሂኻ
ተጨፍጪፋ ከም ተመን ዕዳጋ
ብየማን ብጸጋም ኢደይ ኢድካ

ተጀፊዓ
ንሓዋሩ ከብቅዕ እቲ ወራር ዝምታ
እቲ ክድምና ንምዕራብ ኣመሪካ
ከፋፊልካ ግዛእ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ

እንዶ-ኣልቦ ጭፍራ ትዕቢተኛ
ክልተ መልሓሱ ዘይእመን ሰረኛ
ሻዕብያ'ሎ ከይምለስ እንደጋና
እቲ ፈጣሪኡ ዘዕጠቐ ጀበርና
ዝማሃሮ ትርጉም ናይ ሰውራ
ዝመርሖ ናብ ኣዲስ ኣበባ
ጭቆና ከብቅዕ ንሰላም ንራሕዋ

ደጊም ኣኸለ ሕንከራ ዕንደራ
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ኤርትራ
እንካብ ተሳዕረ እዚ ነውራም ጭፍራ 
ስእለ
Nov 3, 2022 2:36 PM
148.184.174.62
ሕቶ፧
===
ደቂ ኤረይ
ሕጂኸ ናበይ
ካብ ተሳዕረ እዚ ግብረ እከይ
ወያነ ዝብልዎ ኣይሰብ ህበይ
ኣብቂዑ ዶ ይኸውን ጉዕዞ ጠለይ ጠለይ፧

ኣመሪካ ኣውሮጳ
ወያነ ካብ ወጸ ጥሮታ
ይህቡና ዶ ይኾኑ እፎይታ፧

እወ
ስላምና ዶ ይዕምብብ ይኸውን
ውልቃዊ ሓዳርና ከነካውን
ምስ ስድራና ቀሲና ክንነብር፧
ስእለ
Oct 27, 2022 2:46 PM
148.184.174.62
ሓርማዝ ተጸሊሉ
በቲኹ ልጓሙ
ዓለም ኣሸቢሩ
ጉልበቱ ኣሚኑ
የኽፍኣለይ ዘይብሉ

ባሕሪ ተሳጊሩ
ህዝቢ ኣሸቝሪሩ
ክበልዕ ዘይሳዕሩ
የኽፍኣለይ ዘይብሉ

ተበልካዮ ዓገብ
ብትዒቢት ይትብተብ
ክጥሕረካ ይህንደድ

ኣመሪካ ስሱዕ
ተግባሩ ዘይሱሩዕ
ዓሚጹ ዝጎስዕ
ንሰላም የናግዕ

ፍትሒ-ኣልቦ ዑቡይ
ተግባሩ ዘይቁሩይ
ንኹሉ እንጕይ እንጕይ

ዝበልክኹም ግበሩ
ተገዝኡ ኣገልግሉ
እንታይ'ዩ ሽንኑ፧

ስእለ
Oct 25, 2022 5:40 PM
173.73.27.183
ኣብ ትግራይ ጎደቦ
እንታይ ይበሃል ኣሎ?

ወይን ፋሕፋሕ ኢላ
ፈንጺሓ ድያ ተሓዚላ
ደቡብ ኣፍሪቃ ዓሊላ

ኣየ ጭፍራ
እቲ ምሕዛል ዘይበትከላ
ተወሊዳ ክሳብ ቀብራ

"ብኸበሮ ኣብያስ ብሕምቢጢጥ"
ወይን 
ሕጂ
እንታይ ሒዚኪ ኢኺ ክትምጕቲ
ዕርቀ ሰላም ከተስልጢ?
በጃኺ
ተቐበሊ እቲ ሓቂ
ኣብ መሬት ዘሎ ኣምብቢ
ኣብቂዑ'ዩ 'ቲ ጸወታት "ሊቂ ጭፍልቂ ..."

ጃንዳ ኣይከውንን'ዩ
ኣይትሕለሚ
ክድምና ክትቅጽሊ

ኣይከኣልን'ዩ ኣይትጸለሊ
ኣብቂዒኡ'ዩ እቲ ዕምሪ
ብሰላም ብውርደት - ስቕ ኢልኪ ተቐበሪ
ኣሸቀልትኺ ዓው ኢልኪ ንገሪ
ስእለ
Oct 14, 2022 4:34 PM
148.184.174.62
ሰብ ድሃይ፡
ድሃይዶ ኣለኩም ድሃይ ወያነ
ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈንፈነ፧

ኦይ!
ዘረባ ይብሉን
ኣፍካ'ዩ ዘኽድን፡

ይቕጥቀጥ ኣሎ ክሳብ ዝኣኽሎ
ብሰማይ ምድሪ ዕረፍቲ-ኣልቦ
ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሩሑቕ ጎደቦ

ኣወ!
በሎ'ዩ ዘሎ ኣሰራስሮ
ሂወት ከይሰርዕ ትንፋስ ክሓጽሮ
ህዝቢ ከባቢ ሰላም ክርህዎ

ERi-TV, Eritrea - ጸብጻብ ዑደት ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዋዕላ ደቡብ ኮርያ አፍሪቃ | Reportage on President Isaias Afwerki's visit to South Korea for the South Korea-Africa Summit, held from June 3-4

Dehai Events